1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případech, kdyby se výplatou oprávněnému příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit. Nejčastěji z důvodu nepříznivého zdravotního stavu oprávněné osoby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce může podat:

- fyzická osoba - oprávněný, zákonný zástupce nebo občan, který použije důchod ve prospěch oprávněné osoby, které důchod náleží

- právnická osoba - např. pobytové zařízení, kde se příjemce důchodu zdržuje

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Obecní úřad, se souhlasem oprávněného, který nemůže přijímat dávku důchodového pojištění, ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

V případě, že oprávněný, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce, je oprávněnému ustanoven opatrovník pro řízení.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na místně příslušném obecním úřadu. Na základě podané žádosti a vyhodnocení celkové sociální situace oprávněného, vydá obecní úřad Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, které po nabytí právní moci zasílá České správě sociálního zabezpečení v Praze.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Městský úřad Český Těšín

odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Štefánikova 18/25 (budova vedle kina)

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Štefánikova 18/25 (budova vedle kina)

Bc. Kateřina Gavlasová, referent sociálních věcí, tel. 553 035 721, gavlasova@tesin.cz, kancelář č. 207 v 1. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí  8:00 – 11:30, 12:30 – 17:30 hod.

středa    8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K podané žádosti o zřízení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je třeba doložit:

- občanský průkaz oprávněné osoby i zvláštního příjemce důchodu

- potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného

- oznámení o výši dávky důchodového pojištění oprávněnéh (tj. aktuální výměr důchodu nebo poslední ústřižek složenky z pošty)

- v případě výplaty dávky důchodového pojištění bezhotovostně na účet zvláštního příjemce - Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu, viz příloha

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 2019

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti je k dispozici na Městském úřadu v Českém Těšíně, odboru sociálním, oddělení sociálních věcí, Štefánikova 18/25, kanc. č. 207 v 1. poschodí nebo v příloze bodu č. 10.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost je vyřízena do 30 dnů od podání žádosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

O ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění jsou obeznámeni i rodinní příslušníci oprávněného. Výše uvedené neplatí, pokud je řízení zahájeno z podnětu oprávněné osoby.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Umožnění sociálního šetření v místě bydliště oprávněného (v jeho přirozeném prostředí).

Obecní úřad dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti.

Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce ode dne doručení žádosti.

Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven nebo po zjištění, že zvláštní příjemce nevyužívá důchod ku prospěchu oprávněného a dále po nesplnění povinnosti ukládající podat písemné vyúčtování o hospodaření s dávkou.

Neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne obecní úřad o ustanovení jiného příjemce.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání v termínu uvedeném v poučení, které je součástí vydaného rozhodnutí nebo usnesení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle platných právních předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Bc. Kateřina Gavlasová, referent sociálních věcí, tel. 553 035 721

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Rodáková

vedoucí oddělení sociálních věcí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

25.05.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Dle platných právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: