1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE A ZMĚNY V TÉTO EVIDENCI

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jakou soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o zemědělství – z. č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

U fyzických osob je podmínkou –plná svéprávnost, trvalý pobyt na území ČR nebo doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU), znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU).

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající  nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá Evidenci zemědělského podnikatele.

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použítí a vědecké účely,  rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c) produkce chovných plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je končeným produktem zemědělský produkt uvedení v Příloze I Smlouvy o fungování EU,

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Za zemědělskou výrobu se považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu EU upravujícícho pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba – žadatel osobně, případně zmocněný zástupce na základě písemné plné moci. Hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

Právnická osoba – osoby oprávněné za subjekt jednat (statutární orgán, prokurista), případně zmocněný zástupce na základě písemné plné moci.

Na plné moci k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení a nebo pro celé řízení, podpisy nemusí být úředně ověřeny na rozdíl od plné moci pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu, kdy podpis zmocnitele musí být ověřen vždy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Fyzická osoba – musí splňovat podmínky:

plná svéprávnost,

trvalý pobyt na území ČR, nebo doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU,

pokud se nejedná o občana ČR nebo občana EU, musí pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokázat základní znalost českého jazyka.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat u kteréhokoliv obecního úřadu obce z rozšířenou působností (není stanovena místní příslušnost).

Žádost o zápis do EZP fyzické osoby

Žádost o zápis do EZP právnické osoby

Oznámení změn dat vedených v EZP

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

V Českém Těšíně - Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

referent životního prostředí – mgr inż. Magda Víšek Waleczek, číslo dveří: 406, tel: 553 035 623

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30 hodin,

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin,

úterý, čtvrtek a pátek na základě telefonické dohody předem.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba:

- platný průkaz totožnosti

Právnická osoba:

doklad o založení právnické osoby (zakladatelská listina, zakl. smlouva) nebo u již vzniklých společností výpis z obchodního rejstříku, ověřený výpis z obchodního rejstříku je možno získat za 50 Kč za každou i započatou stranu výpisu u referentky vyřizující žádost o zápis do Evidence zemědělského podnikatele,

platný průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín v 3. patře, dveře č. 406 nebo v elektronické podobě v bodě 7.  této životní situace.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

1 000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence,

/položka 6 písm. a) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů/.

500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v Evidenci zemědělského podnikatele,

/položka 6 písm. b) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů/.

100 Kč za změnu identifikačních údajů v Evidenci zemědělského podnikatele -  kromě změn, které navazují na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku,

/položka 6 písm. c) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů/.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V případě splnění podmínek podle zákona o zemědělství vydá obecní úřad žadateli osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz,

datová schránka dicbu92.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou vydání kladného rozhodnutí o zapsání do evidence zemědělského podnikatele.

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím Živnostenského úřadu Městského úřadu Český Těšín a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzické  osobě nepodnikající, která provozuje zemědělskou výrobu podle zákona o zemědělství, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele nebo která uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do EZP, může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající, která provozuje zemědělskou výrobu podle zákona o zemědělství, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele nebo která uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do EZP nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele, může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace na webových stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o výpis, potvrzení z Evidence zemědělského podnikatele

Žádost o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

mgr inż. Magda Víšek Waleczek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.01.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: