1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Živností ve smyslu živnostenského zákona je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Zápis do živnostenského rejstříku provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podnikatel – fyzická osoba.

Podnikatel – právnická osoba (statutární orgán, likvidátor, prokurista).

Zmocněnec na základě plné moci. V případě, že je zmocnění uděleno k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení a nebo pro celé řízení, podpisy nemusí být úředně ověřeny.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je možno podat osobně nebo v zastoupení u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu nebo zaslat poštou nebo zaslat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště ul. Pod Zvonek 26/875

registrace – Bc. Andrea Krucinová, Ing. Jana Rédrová, DiS.

číslo dveří: 222

tel: 553 035 803, 553 035 804

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Změnový list

Pokyny ke změnovému listu

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zrušení živnostenského oprávnění není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, je živnostenský úřad povinen rozhodnout bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o  kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, popř. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění, lze podat odvolání.

Odvolání vyřizuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad. Odvolání se podává prostřednictvím Živnostenského úřadu Český Těšín a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V řízení o žádosti zrušení živnostenského oprávnění nejsou zákonem stanoveny sankce.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Je živnost zrušena ke dni podání žádosti o zrušení?

Odpověď:

Oprávnění provozovat živnost zaniká dnem nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete v listárně krajského živnostenského úřadu na adrese.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace na adrese nebo zde.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Oznámení změn vůči živnostenskému úřadu a přerušení provozování živnosti

Výpis z živnostenského rejstříku

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Andrea Krucinová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.09.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.10.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: