1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VÝPIS, POTVRZENÍ ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti.

Údaje ze živnostenského rejstříku jsou veřejným  seznamem (vyjma neveřejných  údajů o bydlišti,  místě pobytu na území ČR, rodných číslech, pokutách a sankčních opatřeních v souvislosti s podnikáním a všech údajů u podnikatele, od jehož zániku posledního živnostenského oprávnění uplynuly 4 roky) . Data z veřejného živnostenského rejstříku jsou bezplatně k  dispozici  na webových stránkách http://www.rzp.cz/.

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává:

výpisy s daty, které jsou nebo s daty, které naopak nejsou, veřejným seznamem a to úplné nebo částečné, s historií dat i pouze s aktuálními daty; potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení, že určitý zápis v rejstříku není.

Úplný  nebo částečný výpis, potvrzení  ze živnostenského rejstříku, včetně údajů, které nejsou veřejným seznamem (rodná čísla, údaje o bydlišti, pobytu v ČR apod.) – se vydávají pouze pro podnikatele, kterého se týkají a jejich zmocněncům.

Úplný  nebo částečný výpis, potvrzení  ze živnostenského rejstříku s daty, které jsou veřejným seznamem – se vydávají komukoliv.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

U výpisů, potvrzení s veřejnými daty – kdokoliv.

U výpisů, potvrzení s neveřejnými daty – podnikatel osobně, případně jeho zplnomocněný zástupce, subjekty pověřené zvláštními zákony, u právnických osob – osoby oprávněné za daný subjekt jednat (jednatel, prokurista), jejich zplnomocnění zástupci.

Na plné moci k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení a nebo pro celé řízení, podpisy nemusí být úředně ověřeny, na rozdíl od plné moci pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu, kdy podpis zmocnitele musí být vždy úředně ověřen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který jsou výpis, potvrzení žádány a u výpisů,  potvrzení s neveřejnými daty je nutné prokázání totožnosti žadatele a oprávněnosti  k výpisu, potvrzení s daty z neveřejné části živnostenského rejstříku (dle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb. v aktuálním znění).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel podá písemnou žádost o výpis, potvrzení ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt. V žádosti uvede svou identifikaci, jednoznačnou identifikaci subjektu, o jehož výpis, potvrzení  žádá. Současně uvede, zda žádá o úplný nebo částečný výpis či potvrzení, zda žádá výpis s aktuálními daty nebo i s historií dat.

Výpis a potvrzení včetně údajů, které nejsou veřejným seznamem (data o bydlišti,  místě pobytu na území ČR, rodných číslech, pokutách a sankčních opatřeních v souvislosti s podnikáním a všechna data u podnikatele, od jehož zániku posledního živnostenského oprávnění uplynuly 4 roky), může být vydán oproti úhradě správního poplatku pouze podnikateli, jeho zplnomocněnému zástupci nebo subjektům pověřeným zvláštními zákony.

Všechny ostatní výpisy a potvrzení s veřejnými daty z živnostenského rejstříku sou vydány po zaplacení správního poplatku na požádání komukoli.

Ze živnostenského rejstříku lze vydat částečný výpis s veřejnými nebo i neveřejnými daty - tzn. že  je možno si určit rozsah výpisu, potvrzení – např. s aktuálními údaji bez historie, nebo na některou živnost nebo více živností, bez provozoven, odpovědných zástupců apod.

Pokud živnostenský rejstřík neobsahuje požadovaný zápis, je možno vydat potvrzení o tom, že v rejstříku takový zápis není (např. že fyzická osoba není vedena v živnostenském rejstříku).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy, detašované pracoviště ul. Pod Zvonek 875/26, Český Těšín – Svibice

referentka kontroly živnostenského podnikání – Bc. Dana Stehlíková, číslo dveří: 220, tel: 553 035 805

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30 hodin,

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin,

úterý, čtvrtek a pátek na základě telefonické dohody předem.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti žadatele pouze v případě žádosti o výpis, potvrzení s údaji, které nejsou veřejným seznamem.

Žádá-li výpis zplnomocněný zástupce, musí předložit kromě  dokladu totožnosti i písemnou plnou moc (pro výpisy, potvrzení s neveřejnými daty s úředně ověřeným podpisem).

Pro výpisy z veřejného rejstříku, nejsou požádovány žádné doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Zákonem není stanovena forma žádosti,  formuláře žádosti a případně plné moci zdejšího úřadu jsou k dispozici v kanceláři č. 220, I. patro, detašované pracoviště Městského úřadu Český Těšín ve Svibici.

Žádosti v elektronické podobě:

Žádost o výpis, potvrzení ze ŽR - formulář

Plná moc výpis ze ŽR

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

20 Kč za každou i započatou stránku, výpis nebo potvrzení jsou vydány po zaplacení správního poplatku;

/položka 3 písm. d) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a organizační směrnice č. 13/2008 “Postup při využití zmocnění ke snížení správního poplatku dle z. č. 634/2004 Sb.”/.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání výpisu, potvrzení není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis, potvrzení po splnění zákonných požadavků bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz,

datová schránka dicbu92.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny, v případě neprokázání oprávněnosti k žádosti o výpis, potvrzení ze živnostenského rejstříku s neveřejnými daty, nejsou tyto žadateli vydány.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kolik zaplatím za výpis, potvrzení?

Výše poplatku zavisí na na počtu stran výpisu, potvrzení. Vyměřit výši správního poplatku tedy lze až na základě informace na koho jsou výpis, potvrzení  žádány a v jakém rozsahu (výpis úplný, částečný, s aktuálními daty nebo s historií dat). Poplatek je stanoven na 20 Kč za každou i započatou stranu.

Který úřad je příslušný k vydání výpisu?

Můžete požádat kterýkoliv živnostenský úřad v České republice nebo o výpisy s veřejnými daty je možno požádat kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Zákonem není stanovena místní příslušnost živnostenských úřadů pro vydávání výpisů, potvrzení  ze živnostenského rejstříku.

Seznam všech kontaktních míst zde.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace související s živnostenským podnikáním najdete zde.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jiné informace zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Dana Stehlíková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: