1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o výpis, potvrzení z Evidence zemědělského podnikatele (EZP)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Evidence zemědělského podnikatele je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností a jejím správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Údaje z veřejné části této evidence jsou bezplatně k dispozici na  webových stánkách:  http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP .

Na požádání vydá zaměstnanec obecního úřadu z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v evidenci určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis (potvrzení)  jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Výpis, potvrzení  z veřejné části evidence zemědělského podnikatele  - může žádat kdokoliv,

výpis, potvrzení z neveřejné části -  zemědělský podnikatel může žádat  svůj výpis či potvrzení ke své osobě nebo  může žádat zmocněnec zemědělského podnikatele  na základě úředně ověřené plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis (potvrzení) žádán a u výpisu (potvrzení) z neveřejné části prokázání oprávněnosti žádat o výpis či potvrzení (dle ust. § 2fb zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších právních předpisů).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručení písemné a podepsané žádosti na odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, MěÚ Český Těšín nebo osobní návštěva a sepsání žádosti.

Žadatel podá písemnou žádost o výpis (potvrzení) z Evidence zemědělského podnikatele na určitý subjekt. V žádosti uvede svoji identifikaci, upřesnění svůj požadavek  (výpis, potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení, že určitý zápis v evidenci není), jednoznačně  identifikuje subjekt, o jehož výpis či potvrzení žádá.  Výpis (potvrzení) z veřejné části evidence jsou  vydány po zaplacení správního poplatku na požádání komukoli a výpisy (potvrzení) z neveřejné části pouze osobám evidovaným v EZP či jejich zmocněncům.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

na zdejším odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Městského úřadu Český Těšín a  na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působnosti.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

referent životního prostředí – mgr inż. Magda Víšek Waleczek, číslo dveří: 406, tel: 553 035 623

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30 hodin,

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin,

úterý, čtvrtek a pátek na základě telefonické dohody předem.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel musí znát identifikační údaje o subjektu, na který požaduje výpis (potvrzení), v případě žádosti o výpis (potvrzení) z neveřejné části EZP je požadováno prokázání totožnosti žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o výpis z EZP - formulář

Plná moc - žádost o výpis z EZP

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

15 Kč a za každou další započatou stranu 5 Kč, výpis je vydán po zaplacení správního poplatku

/položka 3 písm. a) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a organizační směrnice č. 13/2008 “Postup při využití zmocnění ke snížení správního poplatku dle z. č. 634/2004 Sb.”/.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání výpisu není zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis, potvrzení po splnění zákonných požadavků bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz,

datová schránka dicbu92.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012/ Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nesplnění zákonných povinností nejsou výpis, potvrzení  vydány. Jiné sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace na webových stránkách    http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o zapsání do Evidence zemědělského podnikatele

Žádost o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

mgr inż. Magda Víšek Waleczek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

26.08.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26.08.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Žádost o výpis z EZP - formulář

Plná moc - žádost o výpis z EZP