1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

VYŘAZENÍ Z EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z Evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže:

a) neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu a neoznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování  zemědělské výroby  nebo už nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1 zemědělského zákona,

b) zemřel (fyzická osoba),

c) zanikl (právnická osoba),

d) o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele sám požádá,

e) mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby (u fyzické osoby).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba – žadatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

Právnická osoba – žadatel osobně (statutární orgán, prokurista), případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

Na plné moci k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení a nebo pro celé řízení, podpisy nemusí být úředně ověřeny na rozdíl od plné moci pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu, kdy podpis zmocnitele musí být ověřen vždy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Úmrtí fyzické osoby zapsané v Evidenci zemědělského podnikatele.

Zánik právnické osoby zapsané v Evidenci zemědělského podnikatele.

Žádost o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele.

Zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Fyzická nebo právnická osoba, která chce být vyřazena z Evidence zemědělského podnikatele podá žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (zákonem není stanovena místní příslušnost).

Žádost fyzické osoby o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele

Žádost právnické osoby o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností .

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

referent životního prostředí – mgr inż. Magda Víšek Waleczek, číslo dveří: 406, tel: 553 035 623

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30 hodin,

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin,

úterý, čtvrtek a pátek na základě telefonické dohody předem.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba:

platný průkaz totožnosti,

zmocněnec musí mít příslušnou plnou moc,

v případě úmrtí – úmrtní list.

Právnická osoba:

platný průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, v 3. patře, dveře č. 406 nebo v elektronické podobě v bodě 7. a 30. této životní situace.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V případě splnění podmínek podle zákona o zemědělství rozhodne obecní úřad bezodkladně o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele. Vyřazení je ke dni nabytí právní moci usnesení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz,

datová schránka - dicbu92.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012/ Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele popř. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele, lze podat odvolání.

Odvolání vyřizuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad. Odvolání se podává prostřednictvím Živnostenského úřadu Městského úřadu Český Těšín a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Ke kterému datu se provede vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele na žádost?

Vyřazení se datuje ke dni nabytí právní moci usnesení o vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele a toto datum vyřazení se zapisuje do Evidence zemědělského podnikatele.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další  informace  na webovém portálu http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o zápis do Evidence zemědělského podnikatele

Žádost o výpis, potvrzení z Evidence zemědělského podnikatele

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

mgr inż. Magda Víšek Waleczek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

26.08.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26.08.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: