1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OZNÁMENÍ ZMĚN VŮČI ŽIVNOSTENSKÉMU ÚŘADU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Podle § 49 a § 56 živnostenského zákona je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí pokud jde o změny zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel. Podnikatel není povinen předložit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s ust. § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost a neexistenci překážky provozování živnosti u právnické osoby nesmí být starší než 3 měsíce.

Podle § 31 odst. 12 živnostenského zákona  je podnikatel povinen předem  písemně oznámit pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby jím ohlášeného přerušení.

Podle § 58 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona  zruší živnostenský úřad na žádost podnikatele jeho živnostenské oprávnění.

Podle § 11 odst. 5 živnostenského zákona  musí podnikatel ustanovení odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce pro živnost ohlašovací oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; v případě živnosti koncesované platí podle odst. 7 pro ukončení výkonu funkce totéž a ustanovení odpovědného zástupce podnikatel předloží ke schválení.

Podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona je podnikatel povinen předem písemně oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Ke dni ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen rovněž oznámit, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

Zápis do živnostenského rejstříku provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Na základě oznámení nebo žádosti živnostenský úřad podle okolností případu provede změnu údajů v živnostenském rejstříku nebo zapíše nové skutečnosti, změní rozhodnutí o koncesi, rozhodne o schválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou, zruší živnostenské oprávnění.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným oznámením změněných údajů. Při využití služeb CRM se oznámení předkládá  tiskopise "Změnový list" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště ul. Pod Zvonek 26/875

registrace – Bc. Andrea Krucinová, Ing. Jana Rédrová, DiS.

číslo dveří: 222

tel: 553 035 803, 553 035 804

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Podnikatel prokazuje vznik konkrétní změny příslušným dokladem např. průkazem totožnosti při změně osobních údajů, dokladem prokazujícím vztah k prostorám sídla odlišného od bydliště, doklady o změnách v osobách jednajících jménem právnické osoby, pokud tyto údaje nejsou zapsány v obchodním rejstříku. V případě ustanovení nového odpovědného zástupce doklady prokazující splnění podmínky odbornosti, je-li stanovena a prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Změnový list lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu a zde. Pokyny k vyplnění Změnového listu zde.

Od 01.10.2008 lze také zaslat JRF (Jednotný registrační formulář) elektronicky se zaručeným el. podpisem přímo z počítače ohlašovatele. Postup ke stažení zde.

Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny (např.  sídla, sídla společnosti)

500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese (např. změna odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, změna rozsahu předmětu podnikání)

Oznámení o přerušení, pokračování v provozování živnosti, oznámení o provozovně, o odpovědném zástupci (u živností řemeslných, vázaných) a statutárním orgánu není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Pokud je oznámení o změnách podáno v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenkého rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele, případně vydá výpis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Odpovědný zástupce u koncesované živnosti. Ustanovení nového odpovědného zástupce se schvaluje v samostatném řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě provozování činnosti v provozovně je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla řádně označena a způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Podnikatel je povinen prokázat na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k provozovně (výpis z katastru nemovitostí pro doložení vlastnického vztahu, nájemní smlouva pro doložení užívacího práva k objektu, souhlas vlastníka je-li provozovna umístěna v bytě). Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem oznámit živnostenskému úřadu.

Provozovna musí být trvale a viditelně zvenčí označena: obchodní firmou nebo názvem u právnických osob nebo jménem a příjmením u fyzických osob, identifikačním číslem. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese umístění organizační složky zahraniční osoby.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být zvenčí trvale a viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli akategorií a třídou u ubytovacích zařízení poskytujících přechodné ubytování.

Při uzavření provozovny, pokud tomu nebrání vážné důvody, je podnikatel povinen zvenčí na viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o  kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Rozhodnutí o ustanovení odpovědného zástupce je vydáváno ve správním řízení, tzn. llze proti němu podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajskému živnostenskému úřadu, prostřednictvím Živnostenského úřadu Městského úřadu Český Těšín a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Uložení pokuty dle § 62 živnostenského zákona až do výše 100.000,- Kč. Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí správním řádem, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete v listárně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zde.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace na adrese a zde.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Andrea Krucinová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.09.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.10.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: