1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ PRÁVNICKOU OSOBOU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel ( u právnické osoby odpovědný zástupce) splňovat pro provozování živnosti řemeslné zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost. (Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona).

Příloha č. 1 živnostenského zákona - přehled řemeslných živností

Živnosti řemeslné a jejich obsahové náplně

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti řemeslné jsou v tomto případě právnické osoby se sídlem na území České republiky. Jménem právnické osoby jednají statutární orgány nebo jejich členové popř. osoby zmocněné. Před vznikem české právnické osoby jednají zakladatelé popř. orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do OR.

Zmocněnec jedná na základě plné moci. V případě, že je zmocnění uděleno k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení a nebo pro celé řízení, pravost podpisu zmocnitele nemusí být úředně ověřena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.

Všeobecné podmínky:

◦Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

◦Bezúhonnost.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, kterou musí splňovat odpovědný zástupce, se prokazuje dokladem o:

◦řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,

◦řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

◦řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,

◦řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,

◦uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,

◦získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

Občan ČR nebo jiného členského státu EU může prokázat odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě EU doklady uvedenými v § 7 odst. 5 živnostenského zákona specifikovanými podle jednotlivých částí přílohy č. 1 tohoto zákona.

Doklady o odborné způsobilosti (uvedené výše) mohou být nahrazeny dokladem o:

◦řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

◦řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

◦řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

◦řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

◦řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaný akreditovaným zařízením a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

◦vykonání šestileté praxe v oboru.

Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení se předkládá na tiskopise "Jednotný registrační formulář" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště ul. Pod Zvonek 26/875

registrace – Bc. Andrea Krucinová, Ing. Jana Rédrová, DiS.

číslo dveří: 222

tel: 553 035 803, 553 035 804

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1.Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu EU (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu ČR, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

2.Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.

Zahraniční právnická osoba připojí doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden. Pokud byl zápis proveden, tak výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí. Doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU. Výpis z rejstříku nesmí být starší 3 měsíců.

Je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti , tyto doklady nesmí být starší  než 3 měsíce

3.Doklad prokazující právní důvod pro užívaní prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána.

4.Je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provzování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného než členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provzování živnosti podle § 8 odst. 5; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocený doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

5.Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

6.Doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.

7.Doklad o zaplacení správního poplatku.

8.Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena; tento požadavek se nevztahuje na doklady předkládané stáním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem v některém členském státě EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu nebo o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s ust. § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost a neexistenci překážky provozování živnosti u právnické osoby nesmí být starší než 3 měsíce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby (dále jen JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, úřadu práce zde. Pokyny k vyplnění JRF zde.

Od 01.10.2008 lze také zaslat JRF elektronicky se zaručeným el. podpisem přímo z počítače ohlašovatele. Postup ke stažení zde.

Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vaších požadavků, za vás.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Je-li podání uskutečněno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, výše uvedený správní poplatek se zvyšuje o 50 Kč za podání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení.

Právnickým osobám dosud nezapsaným v obchodním rejstříku, vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li oprávněné osoby návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Odpovědný zástupce.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě provozování činnosti v provozovně je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla řádně označena a způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Podnikatel je povinen prokázat na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k provozovně (výpis z katastru nemovitostí pro doložení vlastnického vztahu, nájemní smlouva pro doložení užívacího práva k objektu, souhlas vlastníka je-li provozovna umístěna v bytě). Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem oznámit živnostenskému úřadu.

Provozovna musí být trvale a viditelně zvenčí označena: obchodní firmou nebo názvem u právnických osob nebo jménem a příjmením u fyzických osob, identifikačním číslem. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese umístění organizační složky zahraniční osoby.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být zvenčí trvale a viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli akategorií a třídou u ubytovacích zařízení poskytujících přechodné ubytování.

Při uzavření provozovny, pokud tomu nebrání vážné důvody, je podnikatel povinen zvenčí na viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o  kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím Živnostenského úřadu Městského úřadu Český Těšín a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete v listárně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zde.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace zde.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Oznámení změn vůči živnostenskému úřadu

Výpis z živnostenského rejstříku

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenký a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Andrea Krucinová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.09.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.10.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: