1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ FYZICKOU OSOBOU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti řemeslné zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost. (Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona).

Příloha č. 1 živnostenského zákona - přehled řemeslných živností

Živnosti řemeslné a jejich obsahové náplně

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti řemeslné jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Podání lze učinit také na základě plné moci. V případě, že je zmocnění uděleno k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení a nebo pro celé řízení, pravost podpisu zmocnitele nemusí být úředně ověřena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

◦Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

◦Bezúhonnost.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o:

◦řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,

◦řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

◦řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,

◦řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,

◦uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,

◦získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

Občan ČR nebo jiného členského státu EU může prokázat odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě EU doklady uvedenými v § 7 odst. 5 živnostenského zákona specifikovanými podle jednotlivých částí přílohy č. 1 tohoto zákona.

Doklady o odborné způsobilosti (uvedené výše) mohou být nahrazeny dokladem o:

◦řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

◦řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

◦řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

◦řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

◦řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaný akreditovaným zařízením a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

◦vykonání šestileté praxe v oboru.

Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení se předkládá na tiskopise "Jednotný registrační formulář" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště ul. Pod Zvonek 26/875

registrace – Bc. Andrea Krucinová, Ing. Jana Rédrová, DiS.

číslo dveří: 222

tel: 553 035 803, 553 035 804

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1.Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost. Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce je-li státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

2.Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).

3.Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

4.Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce.

5.Je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu.Zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území ČR a doklady o jeho provozování, doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie

6.Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele, nebo v nichž je na území ČR umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla v jeho sídle.

7.Doklad o zaplacení správního poplatku.

8.Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena; tento požadavek se nevztahuje na doklady předkládané stáním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem v některém členském státě EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu nebo o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s ust. § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (dále jen JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na kterémkoli obecním živnostenském úřadu.

JRF zde.

Pokyny k vyplnění JRF zde.

Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Je-li podání uskutečněno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, výše uvedený správní poplatek se zvyšuje o 50 Kč za podání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Odpovědný zástupce, byl-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě provozování činnosti v provozovně je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla řádně označena a způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Podnikatel je povinen prokázat na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k provozovně (výpis z katastru nemovitostí pro doložení vlastnického vztahu, nájemní smlouva pro doložení užívacího práva k objektu, souhlas vlastníka je-li provozovna umístěna v bytě). Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem oznámit živnostenskému úřadu.

Provozovna musí být trvale a viditelně zvenčí označena: obchodní firmou nebo názvem u právnických osob nebo jménem a příjmením u fyzických osob, identifikačním číslem. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese umístění organizační složky zahraniční osoby.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být zvenčí trvale a viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli akategorií a třídou u ubytovacích zařízení poskytujících přechodné ubytování.

Při uzavření provozovny, pokud tomu nebrání vážné důvody, je podnikatel povinen zvenčí na viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o  kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

■Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnost řemeslná ohlášením nevznikla, je možné proti takovému rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím Živnostenského úřadu Městského úřadu Český Těšín a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete v listárně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zde.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace zde.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Oznámení změn vůči živnostenskému úřadu

Výpis z živnostenského rejstříku

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Andrea Krucinová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.09.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.10.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: