1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

DOČASNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Státní příslušníci členských států Evropské unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občané Švýcarské konfederace (dále jen členský stát) včetně jejich rodinných příslušníků a dále právnické osoby se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v některých z členských států, mohou svoji podnikatelskou činnost vykonávat dočasně a příležitostně v ČR dle institutu “volného poskytování služeb”.

Tyto služby mohou na území ČR poskytovat na základě svého oprávnění získaného v zemi původu. Zda je činnost vykonávána dočasně a příležitostně se posuzuje zejména s ohledem na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost výkonu činnosti na území ČR. Nejedná-li se o dočasné a příležitostné poskytování služeb a činnost naplňuje znaky živnosti, subjekt podniká na základě oprávnění k podnikání získaného v ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podnikatel – zahraniční fyzická osoba a její rodinní příslušníci.

Podnikatel – zahraniční právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Fyzická osoba, dočasně a příležitostně poskytující služby na území České republiky v činnosti, která je obsahem některé z živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, je povinna před tím, než začne vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, písemně oznámit poskytování služeb uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na právnické osoby se povinnost vztahuje přiměřeně.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahraniční osoba, která dočasně a příležitostně poskytuje služby na území ČR v činnosti, která je obsahem některé regulované živnosti je povinna před tím, než začne vykonávat činnost na území ČR, písemně oznámit poskytování služeb uznávacímu orgánu. Uznávacím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Oznámení o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti na území České republiky se předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Ministerstvo vede evidenci o poskytovatelích služby.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 851 111

fax.: +420 224 811 089

e—mail: posta@mpo.cz

datová schránka ID: bxtaaw4

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba předkládá:

■průkaz totožnosti, doklad osvědčující její státní příslušnost a případně doklad potvrzující postavení osoby, na niž se úprava vztahuje (zejména rodinného příslušníka)

■doklad potvrzující, že je uchazeč usazen v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno

■doklad o odborné kvalifikaci

■doklad o tom, že předmětnou činnost uchazeč vykonával v členském státě původu po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let. Nebo doklad o regulovaném vzdělání, které ho odborně připravuje pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu pro případ, že předmětná činnost v členském státě původu není regulována

Právnická osoba předkládá výše uvedené doklady přiměřeně. Doklady o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytování služby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Oznámení fyzické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti zde.

Oznámení právnické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Úkon je osvobozen od správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nesplňuje-li oznámení nebo doklady k němu přiložené zákonem stanovené náležitosti, pomůže uznávací orgán uchazeči nedostatky odstranit na místě nebo jej bezodkladně vyzve k jejich odstranění. Zároveň ho upozorní, že do doby odstranění nedostatků není oprávněn na našem území regulovanou činnost vykonávat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Poskytovatel služby je povinen bezodkladně informovat uznávací orgán o změnách skutečností uvedených v oznámení a v přiložených dokladech. Na poskytovatele služby se dále vztahuje povinnost prokázání při živnostenské kontrole oprávněnost poskytování služeb; dále je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona, pouze fyzickými osobami odborně způsobilými.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Dle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu zatím není naplněno.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění

zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, v platném znění

příslušné předpisy Evropského společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 07.09.2005 o uznávání odborných kvalifikací, čl. 56 a následující Smlouvy o fungování Evropské unie)

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

a další

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Živnostenský úřad uloží podnikateli pokutu až do výše 100 000 Kč za to, že:

            • podnikatel neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb
            • nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
            • neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činností, která je živností regulovanou

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete v listárně krajského živnostenského úřadu na adrese.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace zde.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Další informace zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Ohlášení živnosti volné FO a PO

Ohlášení živnosti vázané FO a PO

Ohlášení živnosti řemeslné FO a PO

Žádost o koncesi FO a PO

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Lucie Kotzianová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.9.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: