1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou.

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Vozidla, jimiž se přepravují těžce zdravotně postižení občané, mohou mít v zájmu těchto občanů i dalších účastníků silničního provozu vyhrazené parkovací místo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem o vyhrazené parkovací místo je osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a parkovacího průkazu pro osobu zdravotně postiženou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou pro poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa pro držitele parkovacího průkzu pro osoby se zdravotním postižením,  je splnění zásad pro poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele parkovacího průkzu pro osoby se zdravotním postižením, které byly schváleny Radou města Český Těšín usnesením č. 3322/55. /RM dne27.4.2018.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a vlastní parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou se dostaví   na MěÚ Český Těšín, odbor místního hospodářství a podá žádost o vyhrazení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

náměstí ČSA 1/1

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1

737 01 Český Těšín

Kancelář č. 305 ve II. poschodí.

Radek Lipina, lipina@tesin.cz , 553 035 534

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11.30, 12.30 -17.30 hod.

středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 hod

Je-li žadatel invalidní osoba se značně omezenou hybností, je možné se s Radkem Lipinou telefonicky domluvit a veškeré dokumenty je možné zaslat na e-mail žadatele.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro podání žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou

                       • Průkazku ZTP nebo ZTP/P
                       • občanský průkaz k prokázání totožnosti
                       • parkovací průkaz označující vozidlo
                       • vyplněna žádost o zřízení parkovacího místa
                       • plná moc (je-li nutná) vyřizujícího

doložení rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání nároků na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou je k dispozici na odboru místního hospodářství, Nám ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, kancelář č. 305 ve II. Poschodí  a na stránkách města.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádost se podává bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V případě, že budete mít k dispozici potřebné doklady, viz bod č. 10, bude zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou zaevidováno a žadatel bude informován o stavu žádosti. Maximální doba pro vyřízení žádosti (nejsou-li jakékoli komplikace) jsou tři měsíce a v praxi nebývá kratší. Důvodem je nutnost projednání návrhu dopravního značení na místním šetření s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, dopravním inspektorátem Karviná a zřízení parkovacího místa musí být schválena v Radě města Český Těšín.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou může podat:

Odbor živnostenský a dopravy – podání žádosti o zvláštní užívání komunikace

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel si musí podat žádost o zvláštní užívání komunikace

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

lipina@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

aUstanovení § 67 Zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a Zákon č. 13/1997 Sb., Zákona o pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

Ustanovení § 25 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Ustanovení § 31 Zákona č. 182/1991 Sb. o sociálním zabezpečení.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lze vozidlo označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem osoby se zdravotním postižením.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

                • Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
                • V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "zákaz stání"; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
                • V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka "Zákaz vjezdu" omezena dodatkovými tabulkami "JEN ZÁSOBOVÁNÍ", "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ", "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" a "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".
                • V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou "Pěší zóna".
                • Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.
                • Zákon umožňuje osobě, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, podat žádost o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. Žádost lze podat na odboru místního hospodářství Městského úřadu Český Těšíně v souladu se „Zásadami pro poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele parkovacího průkzu pro osoby se zdravotním postižením“, které schválila Rada města Český Těšín usnesením č. 3322/55./RM ze dne 27.4.2018, s účinností od 27.4.2018.
                • Pokud se parkovací průkaz použije v mezinárodním provozu, musí uživatel tohoto speciálního označení respektovat práva hostitelské země.
                • Jestliže Vám dopravní značka vybledla nebo je poškozená zkontaktujte Radka Lipinu na odboru místního hospodářství (nejlépe e-mailem), bude Vám zajištěna oprava nebo obnovení.
                • Pokud je majitel vyhrazeného parkovacího místa např. hospitalizován v nemocnici, má stále právo své parkovací místo užívat. V jeho nepřítomnosti není nutné auto přeparkovávat. Přeparkováním by docházelo k blokaci dalšího parkovacího místa kromě místa již vyhrazeného.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

viz bod č. 23

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Odbor místního hospodářství, Nám ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

Kancelář č. 305 ve II. poschodí.

Lipina Radek, 553 035 534, lipina@tesin.cz

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11.30, 12.30 -17.30 hod.

středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 hod.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Odbor sociální, Odbor živnostenský a dopravy.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor místního hospodářství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Radek Lipina

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

14.05.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

14.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Dle platné legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Žádost vyhrazení parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženouUpozorňujeme, že povolení k vyhrazenému parkování dle ustanovení § 25 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je vydáváno na dobu určitou a i přes to, že budete-li mít stejný automobil i bydliště, je nutné si znovu požádat o povolení k zvláštnímu užívání a to cca tři měsíce před skončením platnosti stávajícího zvláštního užívání pozemní komunikace.