1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo pozemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr možný z hlediska chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vyjádření slouží k tomu, aby dotyčný subjekt věděl, že jím plánovaný záměr bude či nebude z vodohospodářského hlediska možný. Podat žádost o vyjádření není povinnosti subjektu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická i fyzická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost na předepsaném formuláři na Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí. Žádost musí obsahovat přílohy stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Součástí formuláře žádosti, který je možno stáhnout níže, je i seznam povinných příloh.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, dveře č. 410.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod
středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30 hod

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624
Fax: 553 035 115

E-mail:
krenek@tesin.cz

zabystran@tesin.cz

Daniel Křenek – ref. vodního hospodářství

Lukáš Zabystřan – ref. výstavby a životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Stanovisko Povodí Odry, s.p. k plánovanému záměru

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Priloha_c._13___Zadost_o_vyjadreni

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek není vyměřen

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nejedná se o správní řízení, proto nejsou stanoveny lhůty. Vodoprávní úřad vydá vyjádření zpravidla do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Postupem je dotčen pouze žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č.183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.12.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Žádost o vyjádření podle § 18 vodního zákona r_13 Žádost o vyjádření