1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ (VKP)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona je také nezbytné k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů dle § 4 odst. 3 zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Jedná se o návrhové řízení, žádost může podat právnická nebo fyzická osoba, která má záměr realizovat stavbu, zařízení nebo činnost, která zasahuje do významného krajinného prvku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., se zahajuje správní řízení, a to i v případě, že tato žádost má formu dotazu. Výsledkem může být vydání rozhodnutí o souhlasném nebo nesouhlasném stanovisku nebo rozhodnutí, že závazné stanovisko není zapotřebí. Pokud má být stanovisko podkladem pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas nebo ohlášení stavby, je závazným stanoviskem podle § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, a není samostaným správním rozhodnutím.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí,

oddělení životního prostředí,nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, č. dveří 407.Úřední hodiny: pondělí 8:00 hod. – 11:30 hod. a 12:30 hod. – 17:30 hod.

a středa 8:00 hod. – 11:30 hod. a 12:30 hod – 16:30 hod.

Tel. 553 035 620,

Fax. 553 035 115

E-mail: nestrasil@tesin.cz

Ing. Petr Nestrašil – vedoucí oddělení životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP musí obsahovat mimo jiné náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zák. 500/2004 Sb., správní řád:

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování, právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování

doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům na nichž má být záměr zásahu realizován (výpis z katastru nemovitostí, katastrální snímek)

zákres záměru v katastrální mapě

parcelní čísla pozemků, na nichž má být záměr realizovám

zdůvodnění žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není k dispozici, žádost je nutno vypracovat podle bodu 10.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky se nevyměřují.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jestliže je nařízeno ústní jednání, je povinen orgán ochrany přírody doručit předvolání k tomuto jednání účastníku řízení nejméně 15 dnů, ve zvláště složitých případech 30 dnů přede dnem ústního jednání. Stejnou dobu musí být vyvěšena veřejná vyhláška o ústním jednání (§ 83 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).

V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení (§ 83 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení je žadatel a dále se jimi mohou stát dle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny spolky.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účast na místním šetření.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Účastníkem řízení je žadatel a dále se jimi mohou stát dle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny spolky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,§ 4 odst. 2

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to prostřednictvím odboru výstavby a životního prostředí Městkého úřadu Český Těšín.

Přesná adresa odvolacího orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupky jsou upraveny v § 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Pojem “údolní niva”- plošně rozsáhlý prvek s mozaikou různých ekosystémů s různým stupněm ekologické tability, z hlediska geomorfologie jednoznačně vymezen (rovinné údolní dno akumulované při povodňovém stavu vodního toku, představuje současně akumulující terasu, obsahuje první a druhý nivní stupeň

Pojem “vodní tok” – orgán ochrany přírody není povinen řídit se definicí uvedenou ve vodní zákoně, dle které je vodním tokem pouze voda, ale při posuzování zásahu do VKP (vodního toku) jej chápeme jako celý ekosystém vázaný na vodní prostředí vymezené korytem vodního toku a to včetně břehů a dna vodního toku

Obecné zásady posuzování zásahů do VKP

při posuzování zásahů z pohledu ochrany přírody nebude uměle oddělována tekoucí voda od koryta toku a údolní nivy, tato vazba bude chápána jako základní předpoklad existence všech biotopů

vždy budou posuzovány biologické, hydrologické i geomorfologické dopady opatření, jakož i dopady na biodiverzitu toku a jeho okolí a využití přilehlé krajiny člověkem

realizací opatření nesmí dojít ke zhoršení dosaženého stavu vodního toku a údolní nivy z pohledu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a přírodních biotopů ve smyslu směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA)

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Petr Nestrašil – vedoucí oddělení životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

23.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Účastníkem řízení je žadatel a dále se jimi mohou stát dle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny občanská sdružení, dobrovolné sbory či aktivy.