1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K UMÍSTĚNÍ, POVOLENÍ STAVBY, ZAŘÍZENÍ, TERÉNNÍCH ÚPRAV, OHLÁŠENÍ, KE ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ VE VZDÁLENOSTI DO 50 M OD OKRAJE LESA

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Řízení návrhové – na základě podání nebo žádosti u příslušného orgánu státní správy lesů. U pozemků do velikosti 1 ha lesa hospodářského příslušný Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává navrhovatel záměru (stavebník, investor), popřípadě osoba pověřená zastupováním.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podáním vyplněné žádosti a předložení potřebných dokladů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost je nutno podat písemně, lze využít formulář.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, náměstí ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, kancelář č. dveří 407.

Úřední hodiny: pondělí – 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa – 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 620

Fax. 553 035 115

E-mail:
info@tesin.cz

nestrasil@tesin.cz

Ing. Petr Nestrašil – vedoucí oddělení životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost obsahuje:

jméno a příjmení žadatele

datum narození žadatele (u fyzických osob), u právnických osob IČO

adresa žadatele

druh stavby, zařízení, terénních úprav, popř. změny využití území

údaje o pozemcích, na kterých je stavba umístěna

údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa, které budou stavbou dotčeny

vzdálenost stavby od pozemků určených k plnění funkcí lesa

datum a podpis žadatele

K žádosti se připojí: – situace umístění stavby nebo kopie katastrální mapy se zákresem navrhované stavby nebo změny využití území

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost je k dispozici na oddělení životního prostředí

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Závazné stanovisko je vydáno zpravidla ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit dle § 149 odst. 5 správního řádu v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. V daném případě je nadřízeným správním orgánem Městského úřadu Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.                  

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Petr Nestrašil, vedoucí oddělení životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

23.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: