1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech. Rybářský lístek se vydává pro celé území ČR na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání. Rybářský lístek vydává občanům ČR obec s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání ryb. lístku trvalý pobyt, popř. cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která se prokáže kvalifikačními předpoklady pro vydání prvního rybářského lístku vydaným osvědčením o získané kvalifikaci, s výjimkou RL na dobu 30 dní (není nutno splnit kvalifikační předpoklady).

Osobám mladším 15-ti let může být vydán RL na dobu 30 dní, 1 roku, 3 a 10 let.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným RL, s výjimkou RL vydaného na 30 dní, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem RL, s výjimkou RL vydaného na dobu 30 dní.

Cizinci může být vydán RL, prokáže-li se platným RL nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podáním vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku a předložení potřebných dokladů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání rybářského lístku je nutno podat písemně na předepsaném formuláři.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, náměstí ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, kancelář č. dveří č. 406

Úřední hodiny: pondělí – 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa – 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 623

E-mail:

info@tesin.cz

visek@tesin.cz

mgr inż. Magda Víšek Waleczek – referent životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání rybářského lístku obsahuje:

jméno a příjmení žadatele

datum a místo narození

státní příslušnost

adresa místa trvalého pobytu

číslo občanského průkazu, kdy a kým byl vydán

číslo cestovního dokladu a stát, který jej vydal (jen cizinci)

K žádosti se připojí:

osvědčení o získané kvalifikaci nebo dřívější rybářský lístek, popř. jiný doklad osvědčující, že žadatel již byl držitelem RL.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář “Žádost o vydání rybářského lísku” je k dispozici na oddělení životního prostředí

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti:

- 30 dní Kč 200,-

- 1 rok Kč 100,–

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50,–

- 3 roky Kč 200,–

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100,–

- 10 let Kč 500,–

- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250,–

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1000,-

- na dobu neurčitou pro osoby straší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500,-

Poznámka:

Poplatek podle odrážky třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Účinnost poplatku je od 01.11.2017

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Rybářský lístek se zpravidla po předložení potřebných náležitostí vyřídí bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č.197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nedodržení povinností na úseku rybářství může dojít k přestupku dle zákona o rybářství a zákona č. 250/2017 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

mgr inż. Magda Víšek Waleczek, referent životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

15.08.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.08.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: