1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Druhy loveckých lístků jsou:

             • lovecký lístek pro české občany,
             • lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
             • lovecký lístek pro cizince.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že

             • je starší 16 let,
             • má způsobilost k právním úkonům,
             • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
             • je bezúhonný občan České republiky; u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů 15) nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,
             • je pojištěn

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podáním vyplněné žádosti o vydání loveckého lístku a předložení potřebných dokladů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání loveckého lístku je nutno podat písemně na předepsaném formuláři.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, kancelář č. dveří 407.

Úřední hodiny: pondělí – 8:00 hod. – 11:30 hod. a 12:30 hod. – 17:30 hod

středa – 8:00 hod. – 11:30 hod. a 12:30 hod. – 16:30 hod.

Tel. 553 035 620

Fax. 553 035 115

E-mail:

info@tesin.cz

nestrasil@tesin.cz

Ing. Petr Nestrašil – vedoucí oddělení životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání loveckého lístku obsahuje:

             • jméno a příjmení žadatele
             • datum narození, státní příslušnost
             • trvalé bydliště
             • místo, kde se cizinec na území ČR zdržuje
             • číslo pasu a stát, který jej vydal (jen cizinci)
             • zkouška z myslivosti složena dne

K žádosti se připojí:

             • doklad o složení zkoušky z myslivosti
             • doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
             • doklad o studiu na stření nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem (jen pro lovecké lístky pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem)
             • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
             • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
             • doklad o zaplacení správního poplatku
             • doklad o pojištění
             • občanský průkaz (pro lovecký lístek pro české občany), cestovní pas (pro lovecký lístek pro cizince)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář “Žádost o vydání loveckého lístku” je k dispozici na oddělení životního prostředí

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání loveckého lístku podléhá správnímu poplatku.

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

             • na 1 den Kč 30
             • na 5 dní Kč 50
             • na 30 dní Kč 70
             • na 6 měsíců Kč 100
             • na 12 měsíců Kč 150
             • na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1 000

c) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lovecký lístek se zpravidla po předložení potřebných náležitostí vyřídí bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Petr Nestrašil, vedoucí oddělení životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

23.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: