1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O UDĚLEÍ SOUHLASU VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU KE STAVBÁM, ZAŘÍZENÍM NEBO ČINNOSTEM

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba podle § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

písm. a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta

vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících,

pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

- písm. b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní

skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům,

skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb

a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemích

vod,

- písm. c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových

územích, § 67 vodního zákona tím není dotčen,

- písm. d) ke stavbám ve vzdálenost do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze

vodního toku,

- písm. e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,

- písm. f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí

o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky

podle jiného právního předpisu 2),

- písm. g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod,

z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda,

- písm. h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

podle jiného právního předpisu 3),

- písm. i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem

je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní

vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu

podzemních vod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K žádosti u udělení souhlasů je vždy nuté stanovisko Povodí Odry

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat písemnou žádost o udělení souhlasu , která obsahuje údaje a přílohy stanovené vyhláškou č.183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, dveře č. 410.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod

středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30 hod

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624

Fax: 553 035 115

E-mail: krenek@tesin.cz

zabystran@tesin.cz

Daniel Křenek – ref. vodního hospodářství

Lukáš Zabystřan – ref.výstavby a životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Náležitosti žádosti, včetně požadovaných dokladů jsou uvedeny na níže přiloženém formuláři viz. níže, přiložené soubory

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

žádost o udělení souhlasu

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek za vodoprávní souhlas se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle § 115 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad rozhodne v jednoduchých věcech bezodkladně. V ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníci vodoprávního řízení jsou:

Nejdená se zpravidla o správní řízení, ale jen o  udělení souhlasu žadateli

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č.183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek, referent vodního hospodářství.

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.09.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: