1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU TRASY LINIOVÉ STAVBY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu trasy liniové stavby je třeba vyřídit v případech, kdy má být dotčena zemědělská půda při stavbě nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.

Výše uvedené vyjádření není zapotřebí k trase liniové stavby:

          • má-li se uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel platným územním plánem,
          • jedná-li se o návrh úpravy trasy, příp. jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících liniových staveb.

Na základě písemné žádosti se vydává vyjádření podle §7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o souhlas s návrhem trasy liniové stavby podává ten, v jehož zájmu k zásahu do zemědělské půdy má dojít (např. investor).

Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 7 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Stavebník tras liniových staveb (nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí) je povinen navrhnout umístění stavby tak, aby došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o souhlas s návrhem trasy liniové stavby je nutno podat písemně - je možno využít tohoto formuláře (žádost-formulář).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

nám. ČSA 1

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

odbor výstavby a životního prostředí – p. Irena Kostelencová

budova radnice (nám. ČSA 1), III. poschodí, dv. č. 406

úřední hodiny:

          • pondělí   08:00 – 11:30 h a 12:30 – 17:30 h
          • středa      08:00 – 11:30 h a 12:30 – 16:30 h

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vyjádření k návrhu trasy liniové stavby (nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí) musí obsahovat náležitosti, stanovené § 7 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

          • zákres navrhované trasy liniové stavby do snímku katastrální mapy,
          • alternativy umístění navrhovaných tras liniové stavby v případě, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území s výjimkou případů, kdy k návrhu trasy udělily orgány ochrany zemědělského půdního fondu vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
          • údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
          • údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
          • údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras liniových staveb,
          • stručné údaje o technickém řešení stavby,
          • vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond,
          • náležitosti dle správního řádu - informace o osobě žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K podání žádosti lze využít tento formulář.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky se neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Od podání žádosti do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vyjádření k návrhu trasy liniové stavby není správním rozhodnutím, nefigurují zde účastníci řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Souhlas nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Ustanovení § 7 odst. 2 - 6 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Ustanovení § 7 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Vyjádření k návrhu trasy liniové stavby není správním rozhodnutím. Odvolání jako opravný prostředek nelze uplatnit.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Irena Kostelencová – referent zemědělství a ochrany ovzduší

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

žádost k liniové stavbě-formulář