1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O SOUHLAS KE STAVBÁM A JINÝM ČINNOSTEM VE VZTAHU KE KRAJINNÉMU RÁZU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Při jakékoliv stavební činnosti a při změnách využití území v rámci schválené koncepce ploch s rozdílným způsobem využití respektovat schválená „Doporučení k ochraně krajinného rázu ORP Český Těšín“ (dále jen doporučení), která jsou rozdělena do tří kategorií lokalit se zástavbou, jak jsou územně vymezeny v grafické příloze I.B.d) Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu 1 : 12 500. Ochranné podmínky pro jednotlivé lokality (kategorie) členěné dle úrovně urbanizace na tři kategorie:

- kategorie I. rozptýlená slezská zástavba,

- kategorie II. soustředěná venkovská zástavba a

- kategorie III. silně urbanizovaná krajina,

Jedná se o návrhové řízení, žádost může podat právnická nebo fyzická osoba, která má záměr realizovat stavbu, zařízení nebo činnost, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky ochrany krajinného rázu jsou rozdílné pro město Český Těšín a obec Chotěbuz a jsou následující:

Řešení krajinného rázu na území města Český Těšín

    •   Oblasti a místa krajinného rázu

Na území města Český Těšín byly v rámci „Nového vymezení ÚSES a posouzení krajinného rázu obce s rozšířenou působností Český Těšín“ vymezeny oblasti a místa krajinného rázu:

Oblasti krajinného rázu Místa krajinného rázu
A – Koridor řeky Olše

A.4 - Český Těšín

A.5 - Velké doly
B – Těšínská pahorkatina

B.2 – Stanislavice

B.3 - Koňákovský hřbet

B.4 - Žukovský hřbet

Při jakékoliv stavební činnosti a při změnách využití území v rámci schválené koncepce ploch s rozdílným způsobem využití respektovat schválená „Doporučení k ochraně krajinného rázu ORP Český Těšín“ (dále jen doporučení), která jsou rozdělena do tří kategorií lokalit se zástavbou, jak jsou územně vymezeny v grafické příloze I.B.d) Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu 1 : 12 500. Ochranné podmínky pro jednotlivé lokality (kategorie) členěné dle úrovně urbanizace na tři kategorie:

    • kategorie I. rozptýlená slezská zástavba,
    • kategorie II. soustředěná venkovská zástavba a
    • kategorie III. silně urbanizovaná krajina,

jsou stanoveny následovně:

LoSZ kategorie I. - rozptýlená slezská zástavba

Stavby pro bydlení a stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení

    • max. výška zástavby v nadzemních podlažích – 2 NP + podkroví
    • max. podíl zastavěné plochy na celkové ploše (index zastavění) - 20%
    • minimální výměra stavebního pozemku 1000 m2

Stavby pro rodinnou rekreaci a stavby bezprostředně související a podmiňující rekreaci

    • max. výška zástavby v nadzemních podlažích – 1 NP + podkroví
    • max. podíl zastavěné plochy na celkové ploše (index zastavění) - 20%

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

        • ·          max. výška od terénu 20 m.

LoSZ kategorie II. - soustředěná venkovská zástavba

Stavby pro bydlení a stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení

        • ·          max. výška zástavby v nadzemních podlažích – 2 NP + podkroví
        • ·          max.podíl zastavěné plochy na celkové ploše (index zastavění) - 30%

Stavby pro rodinnou rekreaci a stavby bezprostředně související a podmiňující rekreaci

        • ·          max. výška zástavby v nadzemních podlažích – 1 NP + podkroví
        • ·          max.podíl zastavěné plochy na celkové ploše (index zastavění) - 30%

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

        • ·          max. výška od terénu 20 m.

LoSZ kategorie III. - silně urbanizovaná krajina

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

max. výška od terénu 30 m.

 

Řešení krajinného rázu na území obce Chotěbuz

Doporučení k ochraně krajinného rázu obce Chotěbuz:

Ochranné podmínky pro lokality se zástavbou

Kategorie I. – rozptýlená slezská zástavba

ZMĚNY STAVEB

1) budovy pro bydlení

respektovat stávající objem stavby

střechy sedlové nebo valbové (nebo jejich obdoby), sklon v rozmezí 30 – 50°

max. výška střešní římsy 5 m od nejnižší úrovně navazujícího terénu

zastavěná plocha max. 20% z celkové výměry stavebního pozemku (index zastavění)

max. zastavěná plocha 200 m2

2) budovy ostatní (např. pro výrobu, skladování, služby)

zastavěná plocha 300 m2

střechy sedlové nebo valbové (nebo jejich obdoby), sklon v rozmezí 30 – 50°

max. výška střešní římsy 5 m

max. výška hřebene střechy 8 m

NOVOSTAVBY

1) budovy pro bydlení

střechy sedlové nebo valbové (nebo jejich obdoby), sklon v rozmezí 30 – 50°

max. výška střešní římsy 5 m od nejnižší úrovně navazujícího terénu

zastavěná plocha max. 20% z celkové výměry stavebního pozemku (index zastavění)

max. zastavěná plocha 200 m2

šířka štítové zdi max. 11 m

minimální výměra stavebního pozemku 1000 m2

2) budovy ostatní (např. pro výrobu, skladování, služby)

zastavěná plocha 300 m2

střechy sedlové nebo valbové (nebo jejich obdoby), sklon v rozmezí 30 – 50°

max. výška střešní římsy 5 m

max. výška hřebene střechy 8 m

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

max. výška od terénu 20 m

Kategorie II. – soustředěná venkovská zástavba

Budovy

max. výška střešní římsy 7,5 m od nejnižší úrovně navazujícího terénu

střechy šikmé, sklon v rozmezí 30 – 50°

max. zastavěná plocha 200 m2

zastavěná plocha bude max. 25% z celkové výměry stavebního pozemku (index zastavění)

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

max. výška od terénu 20 m

Kategorie III. – silně urbanizovaná krajina

Budovy

max. výška 18 m

max. zastavěná plocha 500 m2

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

max. výška od terénu 30 m

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Je nutné podat písemnou žádost. Pokud má být stanovisko podkladem pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas nebo ohlášení stavby, je závazným stanoviskem podle § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, a není samostaným správním rozhodnutím.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, č. dveří 406.

Úřední hodiny: pondělí 8:00 hod. – 11:30 hod. a 12:30 hod. – 17:30 hod.

a středa 8:00 hod. – 11:30 hod. a 12:30 hod. – 16:30 hod.

Tel. 553 035 620

Fax. 553 035 115

E-mail:

info@tesin.cz

Ing. Petr Nestrašil – vedoucí oddělení životního prostředí
nestrasil@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání souhlasu ke změně krajinného rázu musí obsahovat mimo jiné náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zák. 500/2004 Sb., správní řád:

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování, právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování

doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům na nichž má být záměr zásahu realizován (výpis z katastru nemovitostí, katastrální snímek)

zákres záměru v katastrální mapě

parcelní čísla pozemků, na nichž má být záměr realizovám

zdůvodnění žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není k dispozici, žádost je nutno vypracovat podle bodu 10.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky se nehradí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jestliže je nařízeno ústní jednání, je povinen orgán ochrany přírody doručit předvolání k tomuto jednání účastníku řízení nejméně 15 dnů, ve zvláště složitých případech 30 dnů přede dnem ústního jednání. Stejnou dobu musí být vyvěšena veřejná vyhláška o ústním jednání (§ 83 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).

V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení (§ 83 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení je žadatel a dále se jimi mohou stát dle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny spolky.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poučení o opravném prostředku

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit  nebo změnit dle § 149 odst. 5 správního řádu  v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. V přezkumném řízení dle § 94 odst. 1 správního řádu  správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.

Přesná adresa odvolacího orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Kdo umístí nebo provede stavbu, která by mohla změnit nebo snížit krajinný ráz bez souhlasu orgánu ochrany přírody nesplněním povinností podle § 12 odst. 2 zákona se dopustí přestupku podle § 87 odst. 2 písm. h) nebo § 88 odst. 2, písm. a).

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Doporučení k ochraně krajinného rázu ORP Český Těšín:

Ochranné podmínky pro lokality se zástavbou

Kategorie I. – rozptýlená slezská zástavba

ZMĚNY STAVEB

1) budovy pro bydlení

respektovat stávající objem stavby

střechy sedlové nebo valbové (nebo jejich obdoby), sklon v rozmezí 30 – 50°

max. výška střešní římsy 5 m od nejnižší úrovně navazujícího terénu

zastavěná plocha max. 20% z celkové výměry stavebního pozemku (index zastavění)

max. zastavěná plocha 200 m2

2) budovy ostatní (např. pro výrobu, skladování, služby)

zastavěná plocha 300 m2

střechy sedlové nebo valbové (nebo jejich obdoby), sklon v rozmezí 30 – 50°

max. výška střešní římsy 5 m

max. výška hřebene střechy 8 m

NOVOSTAVBY

1) budovy pro bydlení

střechy sedlové nebo valbové (nebo jejich obdoby), sklon v rozmezí 30 – 50°

max. výška střešní římsy 5 m od nejnižší úrovně navazujícího terénu

zastavěná plocha max. 20% z celkové výměry stavebního pozemku (index zastavění)

max. zastavěná plocha 200 m2

šířka štítové zdi max. 11 m

minimální výměra stavebního pozemku 1000 m2

2) budovy ostatní (např. pro výrobu, skladování, služby)

zastavěná plocha 300 m2

střechy sedlové nebo valbové (nebo jejich obdoby), sklon v rozmezí 30 – 50°

max. výška střešní římsy 5 m

max. výška hřebene střechy 8 m

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

max. výška od terénu 20 m

Kategorie II. – soustředěná venkovská zástavba

Budovy

max. výška střešní římsy 7,5 m od nejnižší úrovně navazujícího terénu

střechy šikmé, sklon v rozmezí 30 – 50°

max. zastavěná plocha 200 m2

zastavěná plocha bude max. 25% z celkové výměry stavebního pozemku (index zastavění)

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

max. výška od terénu 20 m

Kategorie III. – silně urbanizovaná krajina

Budovy

max. výška 18 m

max. zastavěná plocha 500 m2

Vertikální technické stavby a zařízení (např. vysílač, komín, věžový vodojem, stožár apod.)

max. výška od terénu 30 m

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Petr Nestrašil – vedoucí oddělení životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

23.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: