1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O SOUHLAS K ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Odnětí půdy ze ZPF je třeba vyřídit v případech, kdy zemědělská půda má být použita na nezemědělské účely (např. stavba, terénní úpravy, zalesnění apod.).

Souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda:

1) v zastavěném území pro

                          • stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo
                          •  veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,

2) pro umístění

                          • signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
                          • přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a větrných jam, nebo
                          • záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,
                          • pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo
                          • k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15,
                          • uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím.

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu k tomuto odnětí má dojít (např. investor).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF musí obsahovat náležitosti, stanovené § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr odnětí je v souladu s územním plánem a jeho regulativy.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o odnětí půdy ze ZPF je nutno podat písemně, lze využít formulář (žádost-formulář).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

nám. ČSA 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na odboru výstavby a životního prostředí - oddělení životního prostředí - p. Irena Kostelencová

budova radnice (nám.ČSA 1), III. poschodí, dv. č. 406

úřední hodiny:

– pondělí :  08:00 – 11:30 h  a  12:30 – 17:30 h

– středa:     08:00 – 11:30 h  a  12:30 – 16:30 h

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Dle ustanovení v § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. musí žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochranyZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti připojí:

                          • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
                          • vyjádření vlastníka zemědělské půdy jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,
                          • výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákona č. 334/1992 Sb. a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
                          • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy,
                          • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
                          • vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb.,
                          • výsledky pedologického průzkumu,
                          • údaje o odvodnění a závlahách,
                          • údaje o protierozních opatřeních,
                          • zákres hranic bonitovaných půdní ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany,
                          • informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem,
                          • vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.

Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, musí žádost obsahovat také výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o odnětí půdy ze ZPF je nutno podat písemně, lze využít formulář (žádost-formulář).

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky se neplatí.

Za některé případy odnětí půdy ze ZPF se v samostatném správním řízení předepisují odvody, stanovené odvody se platí Celnímu úřadu.

Některé účely odnětí jsou od platby odvodů zcela nebo částečně osvobozeny - viz ustanovení § 11a a přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Od podání žádosti – do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 je rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nevyžaduje-li záměr povolení podle jiného právního předpisu. Účastníkem řízení je pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy, není-li žadatelem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Souhlas nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

– Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů - ustanovení § 9

– Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy, v platném znění

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li souhlas k odnětí půdy ze ZPF vydán rozhodnutím,  opravným prostředkem je odvolání.

V případě, že je souhlas vydán závazným stanoviskem (tzn. je podkladem k vydání rozhodnutí podle zvl. předpisů - např. stavebního zákona), odvolání jako opravný prostředek lze uplatnit až v rámci  tohoto správního řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V ustanovení části IX (tj. § 20 - 20b) zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, jsou podle druhů porušení povinností kvalifikovány přestupky a sankce:

– fyzickým osobám může být uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč,

– právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím může být uložena pokuta až do výše 10.000.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Irena Kostelencová – referent zemědělství a ochrany ovzduší

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

15.11.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

31.08.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

žádost o souhlas k odnětí-formulář