1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak.  Kácení vyžadují všechny dřeviny o ovdou 80 cm a více měřeného ve výšce 130 nad zemí. Povolení ke kácení dřevin není třeba, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona  pro

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 3),

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

e) pro dřeviny i menších než obvod 80 cm, které byly rohodnutím orgánu ochrany přírody uloženy jako náhradní výsadba.

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Podrobnější informace ke kácení jsou uvedeny ve vyhlášce č. 189/2013 o ochraně dřevin a  povolování jejich kácení. vyhláška o povolování kácení dřevin

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejích vegetačního klidu, což je v naší oblasti dle počasí v daném roce  přibližně od 1.10. do 15.3.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Je nutné podat písemnou žádost, lze využít formulář v příloze.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, č. dveří 410.

Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 17.30 hod. a středa 8.00 – 11.30 hod a 12.30 – 16.30 hod.

Tel. 553 035 624,

Fax. 553 035 115

E-mail:

info@tesin.cz

Daniel Křenek- referent vodního hospodářství a ochrany přírody

krenek@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost podle  vyhlášky č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pl. znění musí obsahovat

jméno a adresu žadatele,

doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

zdůvodnění žádosti,

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odst. 3

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře  je možné vyzvednout na MěÚ Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí, III. poschodí, dv. č. 410.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jestliže je nařízeno ústní jednání, je povinen orgán ochrany přírody doručit předvolání k tomuto jednání účastníku řízení nejméně 15 dnů, ve zvláště složitých případech 30 dnů přede dnem ústního jednání. Stejnou dobu musí být vyvěšena veřejná vyhláška o ústním jednání (§ 83 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).

V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení (§ 83 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení je žadatel a dále se jimi mohou stát dle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny spolky.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pl. znění – § 8

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 189/2013 Sb,

o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pl. znění – § 8

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to prostřednictvím odboru výstavby a životního prostředí Městkého úřadu Český Těšín.

Přesná adresa odvolacího orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Orgán ochrany přírody uloží podle § 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., pokutu za přestupek tomu, kdo bez povolení pokácí dřeviny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jak dlouho budu čekat na povolení?

Ode dne podání žádosti až po vydání meritorního rozhodnutí musí správní orgán provést několik úkonů:

Orgán ochrany přírody vždy provádí místní šetření a do vedení správního řízení se mohou přihlásit také spolky, které se zabývají ochranou přírody.

V jednoduchých věcech rozhodne orgán ochrany přírody bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení a ve složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Pokud se přihlásí, pak má občanské sdružení postavení účastníka řízení a správní orgán o uvedené skutečnosti uvědomí písemně ostatní účastníky řízení.

Většinou provede ohledání na místě samém v souladu s § 54 správního řádu. O termínu a čase jsou účastníci řízení seznámeni v oznámení (viz. I.)

Je-li více jak 1 účastník řízení, provede písemné seznámení ostatních účastníků řízení s podklady správního řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu a určí jim lhůtu k vyjádření.

V případě, že účastníci řízení souhlasí, vydá rozhodnutí. Pokud má alespoň jeden námitky, opět seznámí písemně ostatní účastníky řízení s námitkami a dá jim lhůtu k vyjádření. Po uplynutí lhůty vydá rozhodnutí.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek – referent vodního hospodářství a ochrany přírody

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.04.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.11.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: