1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Předmětem žádosti je nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona.

písm. a) jde- li o povrchové vody

       • bod 1 – jejich odběru,
       • bod 2 – k jejich vzdouvání popř akumulaci,
       • bod 3 – k využívání jejich energetického potenciálu,
       • bod 4 – k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popř jiných vodních živočichů, za účelem podnikání.

písm. b) jde-li o podzemní vody

       • bod 1 – k jejich odběru,
       • bod 2 – k jejich akumulaci,
       • bod 3 – k její čerpání za účelem snižování její hladiny,
       • bod 4 – k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
       • bod 5 – k jinému nakládání s nimi.

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

písm. c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

písm. d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,

písm. e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická i fyzická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost na předepsaném formuláři na Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí. Žádost musí obsahovat přílohy stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

. Součástí formuláře žádosti, který je možno stáhnout níže, je i seznam povinných příloh.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, dveře č. 410.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod

středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30 hod

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624

Fax: 553 035 115

Daniel Křenek – ref. vodního hospodářství

Lukáš Zabystřan – ref. výstavby a životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Seznam dokladů je uveden na níže přiloženém formuláři.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Priloha_c._1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek není vyměřen

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle § 115 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad rozhodne v jednoduchých věcech bezodkladně. V ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky řízení jsou osoby nebo subjekty, které mohou být nakládáním s vodami nějakým způsobem dotčeny.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 – 4 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 – 5, § 8 odst. 1 písm c), d) e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně něterých zákonů (vodní zákon)

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, kolik je účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.12.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu.