1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Koordinované závazné stanovisko je úkon učiněný dotčeným orgánem příslušným na základě několika zvláštních zákonů k téže věci, např. k téže dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o koordinované závazné stanovisko podává ten, kdo má zájem provádět stavbu nebo činnost, a před jejím povolením je nutno předložit stanoviska dotčených orgánů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o koordinované závazné stanovisko je nutno podat písemně, lze využít formulář

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, kanceláře č. 406 – 407, 411 – 412

mgr inż. Magda Víšek Waleczek – zpracovatel koordinovaných závazných stanovisek

Bc. Jana Michálková - zpracovatel koordinovaných závazných stanovisek

Ing. Petr Nestrašil – lesní zákon

Daniel Křenek – vodní zákon

Ing. Petr Nestrašil – zákon o ochraně přírody a krajiny

Irena Kostelencová – zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a ochraně ovzduší

mgr inż. Magda Víšek Waleczek – zákon o odpadech

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 4. poschodí, kanceláře č. 501

Mgr. Petr Bašanda – zákon o územní plánování a stavebním řádu

Mgr. Petr Bašanda – zákon o státní památkové péči

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy, oddělení dopravy, Pod Zvonek 26/č.p. 875, 737 01 Český Těšín – kanceláře č. 103

Miroslav Sporysz – zákon o pozemních komunikacích

Tel. 553 035 623, 553 035 601 (zpracovatelé koordinovaných závazných stanovisek)

E-mail:

info@tesin.cz

michalkova@tesin.cz

visek@tesin.cz

nestasil@tesin.cz

kostelencova@tesin.cz

basanda@tesin.cz

sporysz@tesin.cz

Úřední hodiny: pondělí – 8.00 hod – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa – 8.00 hod – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o koordinované závazné stanovisko

jméno (název) a adresu (sídlo) žadatele

označení a místo stavby nebo činnosti

další nutné údaje pro posouzení stavby nebo činnosti

K žádosti se připojí:

předkládaná dokumentace (projektová dokumentace zpracována dle typu řízení)

hydrogeologický posudek

plná moc v případě zastupování žadatele

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář “Žádost koordinované závazné stanovisko” je k dispozici na oddělení životního prostředí a ke stažení webových stránek městského úřadu (na konci této informace).

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání vyjádření se nevyměřuje žádný správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podáni žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejedná se o správní řízení, nejsou vymezeni žádní účastníci řízení

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat odvolání.

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.08.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Žádost o koordinované závazné stanovisko