1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Žádost je určena pro stavební povolení studny nebo jiného vodního díla a povolení k odběru podzemních vod. Jedná se o studny určené k zásobování domácností fyzických osob nepodnikajících např. stavbu studny pro zásobování domu pitnou vodou nebo pro zalévání zahrady. Tato žádost se podává pouze v případě, že předmětem žádosti je povolení stavby studny a zároveň povolení k odběru vody. Pokud je žádáno jen povolení k odběru, je pro tento účel jiná žádost.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která bude provádět stavbu studny a odebírat z ní vodu pro domácí potřebu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost na předepsaném formuláři na Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí. Žádost musí obsahovat přílohy stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Součástí formuláře žádosti , který je možné stáhnout níže, je i seznam povinných příloh.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín, 3. poschodí, dveře č. 410.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod

středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30 hod

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624

Fax: 553 035 115

E-mail:

krenek@tesin.cz

zabystran@tesin.cz

Daniel Křenek – ref. vodního hospodářství

Lukáš Zabystřan – ref. výstavby a životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jedná se o doklady žádosti stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Především jde o projektovou dokumentaci stavby, hydrologický posudek, katastrální mapu se zákresem vodního díla, koordinované závazné stanovisko a územnmí rozhodnutí nebu úpzemní souhlas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Pro správní řízení je třeba zaplatit správní poplatek 300 Kč podle vyhlášky č.634/2004 Sb. Poplatek se hradí až po zahájení správního řízení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle § 115 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad rozhodne v jednoduchých věcech bezodkladně. V ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky řízení mohou být občané, kteří mohou být ovlivněni odběrem podzemní vody, např. vlastníci sousedních studní, a správci sítí, pokud se stavba studny může dotknout jejich zařízení.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vyhláška č. 183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, kolik je účastníků řízení . Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.12.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

priloha_17