1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

K provední vodních děl, jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i jejich odstranění je třeba povolení vodprávního úřadu. Příkladný výčet vodních děl je uveden v § 55 dost 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a ozměně některých zákonů (vodní zákon). Jedná se zejména o:

       • přehrady, hráze, jezy, zdrže, vodní nádrže
       • stavby, jimiž ,se zřizují, mění nebo upravují koryta vodních toků
       • stavby vodovodních řadů, vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací.
       • stavby na ochranu před povodněmi
       • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků
       • stavby, k využití vodní energie a energetického potenciálu
       • stavby odkališť
       • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemích vod
       • studny
       • stavby hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
       • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona

Tato žádost není určena pro stavební povolení studny a domovní čistírny odpadních vod pro potřeby jednotlicých občanů nebo domácností. Pro povolení těchto vodních děl je určena jiná žádost.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba, která má v záměru vybudovat vodní dílo.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost na předepsaném formuláři na Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí. Žádost musí obsahovat přílohy stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, dveře č. 410.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod

středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30 hod

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624

Fax: 553 035 115

E-mail:

krenek@tesin.cz

zabystran@tesin.cz

Daniel Křenek – ref. vodního hospodářství

Lukáš Zabystřan – ref.výstavby a životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Seznam dokladů je uveden na níže přiloženém formuláři. Nejpodstatnějším dokladem je projektová dokumentace stavby zpracovaná autorizovaným projektantem pro vodohospodářské stavby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je stanoven vyhláškou č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a poplatek se hradí až po zahájení správního řízení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle § 115 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad rozhodne v jednoduchých věcech bezodkladně. V ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníci řízení jsou osoby nebo subjekty, které mohou být stavbou či užvíváním vodního díla dotčeny. Jedná se např. o vlastníky pozemků, na nichž bude stavba vodního díla realizována nebo správci inženýrských sítí.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumetnaci staveb, vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.,

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, kolik je účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.12.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Žádost o stavební povolení k vodním dílům e-form Žádost o stavební povolení k vodním dílům