1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně opdaních vod potřebné k takovému vypouštění.

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Žádost je určena domácnostem tj. fyzickým osobám nepodnikajícím, jejichž záměrem je vybudovat domovní čistirnu odpadních vod a vypouštět přečištěné odpadní vody do vod povrchových nebo pozemních. Jedná se např. čistírny k rodinným domům nebo chatám. Pokud je povolení žádáno pouze k vypouštění odpadních vod, je nutné doložit jiný formulář.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, jejíž záměrem je vybudování domovní čistírny odpadních vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat na předepsaném formuláři žádost na Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí. Žádost musí obsahovat přílohy stanovené vyhláškou č.183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Součástí formuláře žádosti, který je možné stáhnout níže, je i seznam povinných příloh.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín. Kancelář ve III. podlaží dveře č. 410, ref. Lukáš Zabystřan, Daniel křenek

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624

fax: 553 035 115

email: krenek@tesin.cz, zabystrzan@tesin.cz

Úřední hodiny: pondělí 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod, středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jedná se o doklady žádosti stanovené vyhláškou č.183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

. Především jde o projektovou dokumentaci stavby, hydrologický posudek (v případě vypouštění do vod podzemních), katastrální mapu se zákresem vodního díla, koordinované závazné stanovisko a územní rozhodnutí.

Podklady žádosti jsou uvedeny na formuláři, který je k dispozici níže ke stažení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je stanoven vyhláškou č. 634 /2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek se hradí až po zahájení správního řízení

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle § 115 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad rozhodne v jednoduchých věcech bezodkladně. V ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky řízení mohou být vlastníci pozemků, kteří budou stavbou dotčeni nebo ovlivněni vypouštěním odpadních vod. Účastníci řízení mohou být také správci sítí popř. jiných zařízení, kteří mohou být výstavbou čistírny dotčeni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a ozměně některých zákonů (vodní zákon).

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, kolik je účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhláška č.183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vyhláška č. 499/2006  Sb. o dokumetnaci staveb, vyhláška č. 634/2004 o správních poplatcích.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek, ref. vodního hospodářství

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.12.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_

Přiložené soubory:

Žádost o stavební povolení domovní čistirny odpadních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních