1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu.

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Žádost je určena fyzickým osobám nepodnikajícím, které mají v záměru odebírat podzemní vodu (např. ze studny) k zásobování domácnosti popř. pro zalévání zahrady. Tato žádost se nepoužije v případě, že žadatel bude zároveň žádat o stavební povolení ke studni. Pro tento účel je formulář s názvem ” Žádost o povolení k odběru pozdemních vod pro potřeby jednoptlivých občanů (domácností) a o ostavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru”.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která bude odebírat vodu pro zásobování domácnosti pitnou vodu nebo pro zalévání zahrady.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavbvy a životního prostředí, nám ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1,737 01 Český Těšín. III. patro, dveře č. 410, ref. Daniel Křenek, Lukáš Zabystřan

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624

Fax: 553 035 115

email: krenek@tesin.cz, zabystrzan@tesin.cz

Úřední hodiny: podnělí 8:00 – 11.30 hod, a 12:30 – 17:30 hod., středa 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 16:30 hod

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jedná se o doklady žádosti stanovené vyhláškou č.183/2018  Sb., o o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Především se jedná o zákres studny nebo jiného vodního díla v katastrální mapě a doklad o tom, že vodní dílo bylo řádně povoleno (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) a hydrogeologický posudek.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti je možné stáhnout níže u bodu 30.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek za vydání povolení k nakládání s vodami se nehradí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle § 115 odst. 10 vodního zákona, vodoprávní úřad rozhodne v jednoduchých věcech bezodkladně. V ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky řízení mohou být např. vlastníci okolních studní, kteří mohou být odběrem ovlivněni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 8 odst.1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, kolik je účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V řízení o přestupku se postupuje podle zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle zákona 500/2004 Sb, správní řád.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.12.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: