1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OZNÁMENÍ O ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Oznámení o znečišťování ovzduší podávají provozovatelé stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 tohoto zákona, a to pouze elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) každoročně v termínu do 31. března. Součástí tohoto oznámení je poplatkové přiznání (poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5 tis. Kč).

O výši případného poplatku rozhoduje správce poplatku, tj. krajský úřad. Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 tis. Kč.

Poplatky za stacionární zdroje vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. se platí za znečišťující látky, u nichž má provozovatel stanovenu povinnost zjišťovat úroveň znečišťování.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Provozovatel stacionárního zdroje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Oznámení o znečišťování ovzduší (prostřednictvím ISPOP) podávají pouze provozovatelé stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,  ochraně ovzduší.

Registraci provozovatele a provozovny lze na www.ispop.cz. Po úspěšném zaregistrování provozovatel získá přístupová data do výše zmíněného systému. Návody na vyplnění formulářů, vzorový příkad vyplněného formuláře, odpovědi na nejčastější otázky a další informace jsou na www.ispop.cz. Do systému ISPOP mají přístup příslušné orgány ochrany ovzduší – krajský úřad, jako příslušný správce poplatku, a Česká inspekce životního prostředí, jako kontrolní orgán.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznamovací povinnost za vyjmenované zdroje lze splnit pouze elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) – info viz výše.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

pouze stacionární zdroje vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18;

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

úřední hodiny:

pondělí, středa 9:00 – 17:00

úterý, čtvrtek 9:00 – 14:30

pátek 9:00 – 13:00

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

         • údaje o provozovateli (název, IČO, RČ sídlo – adresa)
         • údaje o provozovně (název a IČP provozovny, sídlo – adresa)
         • údaje o zdrojích znečišťování ovzduší

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Oznamovací povinnost za vyjmenované zdroje lze splnit pouze elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky se neplatí.

Platí se poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje správce poplatku, tj. krajský úřad.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Krajský úřad je povinen rozhodnout ve věci poplatku za znečišťování ovzduší a nejpozději do 4 měsíců ode dne podání poplatkového přiznání – oznámení, vydat platební výměr. Na rozhodování v této věci se vztahuje správní řád (tj. zákon č. 500/2004 Sb.)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – § 17

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky stanovuje správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nesplnění oznamovací povinnosti a nepodání poplatkového přiznání je kvalifikováno jako přestupek podle § 25 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a lze za něj uložit pokutu  až do výše  500 tis. Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Irena Kostelencová, referent zemědělství a ochrany ovzduší

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: