1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Ohlášení udržovacích prací nebo obnovy vodního díla, stavební úpravy vodních děl

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Předmětem žádosti jsou udržovací práce nebo obnova vodních děl, která byla zničena živelní pohromou, např. povodní nebo také stavební úpravy vodních děl, kdy dochází ke změně jejich parametrů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická i právnická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost na předepsaném formuláři na Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí. Žádost musí obsahovat přílohy stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Součástí formuláře žádosti, který je možno stáhnout níže, je i seznam povinných příloh.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, dveře č. 410.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod

středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30 hod

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624

Fax: 553 035 115

E-mail:

krenek@tesin.cz

zabystran@tesin.cz  

Daniel Křenek – ref. vodního hospodářství

Lukáš Zabystřan – ref. výstavby a životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Seznam dokladů je uveden na níže přiloženém formuláři.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář  žádosti je možné stáhnout níže  u bodu č. 30

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek není vyměřen

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Pokud vodoprávní úřad do 30 dnů od obdržení ohlášení nesdělí vlastníkovi vodního díla , že proti ohlášení nemá námitek, mohou být práce provedeny po uplynutí této lhůty. U vodních děl zničených haváriií nebo živelní pohromou je lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu 15 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejedná se o správní řízení a předmětem postupu je zpravidla žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů (vodní zákon)

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, nařízení vlády.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V řízení o přestupku se postupuje podle zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle zákona 500/2004 Sb, správní řád.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstaby a životního prostřddí, oddělení životního prostředí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

08.10.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

08.10.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav.