1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Ohlášení vodních děl kategorie CE

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Předmětem ohlášení jsou domovní čistírny odpadních vod do 50 EO, jejichž podstatnou částí jsou výrobky označené CE

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat právnická nebo fyzická osoba , která má v záměru realizovat na svém pozemku stavbu domovní čistírny odpadních vod a má platné územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Formulář žádosti je ke stažení v příloze. Žádost je možné doručit příslušenému vodprávnímu úřadu prostřednictvím veřejné datové sítě nebo osobním podáním na podatelnu městkého úřadu připadně zasláním poštou na adresu městkého úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí:8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod

středa: 7:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30 hod

Daniel Křenek, ref. vodního hospodářství, tel: 553 035 624, email: krenek@tesin.cz

Lukáš Zabystrzan, ref. výstavby a životního prostředí, tel 553 035 602, email: zabystrzan@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Náležitosti žádosti jsou Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatelv souboru přiloženém níže.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je ke stažení v bodě č. 30 nebo k vyzvednutí na vodoprávním úřadě.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

správní popolatek se nevybírá

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle § 108 stavebního zákona vydá vodoprávní úřad souhlas s provedením ohlášené stavby. Pokud tak neučiní do 40 dnů od ohlášení stavby a stavbu vodoprávní úřad nezakáže, povžauje se provedení stavby za povolené.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Ohlášení stavby není správním řízerním a proto zde již není vymezen okruh účastníků.Subjekty dotčené postupem jsou uvedeny v příloze na formuláři.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně něktrerých zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 108 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

08.10.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

08.10.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: