1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou předmětem kolaudačního souhlasu stavby, jejiž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit nebo stavba, u které byl nařízen zkušební provoz.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba podnikající, právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost na předepsaném formuláři na Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí. Žádost musí obsahovat přílohy stanovené vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Součástí formuláře žádosti, který je možno stáhnout níže, je i seznam povinných příloh.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí, dveře č. 410.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:30 hod

středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:30 hod

Tel: 553 035 kl. 602 nebo 624

Fax: 553 035 115

E-mail:

krenek@tesin.cz

zabystran@tesin.cz

Daniel Křenek – ref. vodního hospodářství

Lukáš Zabystřan – ref. výstavby a životního prostředí

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pravomocné stavební povolení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je ke stažen níže u bodu č. 30

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek není vyměřen

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejedná se o správní řízení a proto nejsou stanoveni úřastníci. Postup se týká pouze stavebníka.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

       • § 15 odst. písm. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
       •  § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 183/2018 Sb.  o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.12.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu vodního díla e-form Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla