1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Zápis do 1.ročníku základní školy

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Zápisy do 1. tříd povinné školní docházky

pro školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce (školní rok 2021/2022)  na území města Český Těšín se budou konat  v dubnu 2021 na příslušných základních školách.

Povinná školní docházka se vztahuje na děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

Příslušná spádová ZŠ na základě trvalého bydliště, dle OZV 2/2012 města Český Těšín:

https://www.tesin.cz//wp-content/uploads/2012/10/OZV-2-2012-.pdf.

Bližší informace poskytnou: Základní školy a Ing. Jana Černilová, referentka školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, tel: 553 035 303, 736 514 831, e-mail: cernilova@tesin.cz.

Pzn.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad.  Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávnění pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházky.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva školy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušná základní škola podle spádového obvodu dle OZV č. 2/2005.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, Ing. Jana Černilová, referent školství a kultury, detašované pracoviště Štefánikova 18/25, Český Těšín, přízemí-dveře č.101, tel: 553 035 303, 736 514 831. Úřední hodiny : Po 8.00 – 17.30 hod., St 8.00 – 16.30 hod.

Příslušná základní škola-ředitel nebo jeho zástupce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rodný list dítěte, občenský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce. Tiskopisy jsou k dispozici u příslušné základní školy.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

info@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

OZV č. 2/2005 Města Český Těšín, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín.Ředitel spádové školy je povinen přednostně příjmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.Obecně závaznou vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců přihásit dítě k zápisu k povinné školní docházce na jinou než spádovou školu. O příjetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, a to do výše povoleného počtu žáků ve třídě včetně povolené vyjímky nejvyššího počtu žáků ve třídě, a do celkové výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava prostřednictvím příslušné základní školy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupky dle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Profilace jednotlivých základních škol.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Více informací Vám poskytnou jednotlivá školská zařízení.

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, Komenského 607/3, 737 01 Český Těšín

tel.: 558 746 409,  info@asarykovazsms-komenského.cz, http://www.masarykovazsms-komenskeho.cz/

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín Svibice

tel.: 558 741 950, info@podzvonek.cz, http://www.podzvonek.cz/

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín

tel.: 558 737 284, škola@szsostravska.cz, http://www.zshrabina.cz/

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín

tel.: 558 712 341, info@zskontesinec.net, http://www.zsmasarykovysady.net/

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná, Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín

tel.: 558 764 068, škola@zsptesin.cz, http://www.zsptesin.cz/

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, Ing. Jana Černilová, referent školství a kultury, detašované pracoviště Štefánikova 18/25, Český Těšín, přízemí - č. dveří 101, tel.: 553 035 303, 736 514 831, cernilova@esin.cz Úřední hodiny Po 8:00-17:30 hod, St 8:00 - 16:30 hod.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Stařičný, vedoucí odboru školství a kultury

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.4.2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

1.4.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: