1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádosti o vyjádření s ohledem na územně plánovací dokumentaci

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Vyjádření k pozemkům s ohledem na územně plánovací dokumentaci (dále jen ÚPD) je nejběžnější vyjádření, které podává informace ohledně určitého pozemku (či více pozemků) z hlediska vydaného územního plánu – např. k zjištění, zda se určitý pozemek nachází v zastavěném území či zastavitelné ploše (zda je možné na něm stavět). Vyžadují jej např. na finančním úřadě, v realitních kancelářích či znalci.

Vyjádření k záměru stavby, zařízení nebo činnosti s ohledem na ÚPD je vyjádření ke konkrétnímu záměru, kde úřad územního plánování podává předběžné stanovisko zda ten určitý záměr je či není v souladu s vydaným územním plánem a zda je možno dále pokračovat v projekčních pracech.

Územně plánovací informace je dle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předběžná územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a ÚPD.

Ostatní žádosti o územně plánovací informaci (netýkající se podmínek využití území) řeší stavební úřad.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba bez omezení

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postačí vyplnění příslušného formuláře.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti, nejlépe na přiloženém formuláři. Písemně, elektronicky nebo osobně.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor územního rozvoje

nám. ČSA 1/1

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Ing. Lucie Bury – referent územního plánování a rozvoje

tel.: 553 035 653

e-mail: bury@tesin.cz

5. nadzemní podlaží, dveře č. 501

Úřední hodiny: Po: 8.00 – 17.30 a St: 8.00 – 16.30 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snímek katastrální mapy nebo alespoň znát parcelní číslo a katastrální území, kde se nemovitost (stavba, pozemek) nachází.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vyjadření k pozemkům s ohledem na ÚPD (územně plánovací dokumentaci)

Žádost o vyjádření k záměru stavby, zařízení nebo činnosti s ohledem na ÚPD (územné plánovací dokumentaci)

Žádost o územně plánovací informaci

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informaci je 30 dní (dle správního řádu). Při osobní návštěvě v úřední dny Vám musí být umožněno nahlédnutí do dokumentací.

Poskytnuté vyjádření k pozemkům s ohledem na ÚPD (územně plánovací dokumentaci) je platné až do pořízení nejbližší změny územního plánu obce či do pořízení nového územního plánu.

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokoud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Při podání informací nejsou stanoveni další účastníci řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Při podání informací nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

bury@tesin.cz

siuda@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

        • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
        • Zákon 500/2004Sb., Správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce a odvolání proti neposkytnutí informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Ing. Lucie Bury – referent územního plánování a rozvoje

tel.: 553 035 653

e-mail: bury@tesin.cz

5. nadzemní podlaží, dveře č. 501

Úřední hodiny: Po: 8.00 – 17.30 a St: 8.00 – 16.30 hodin

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Obecné informace lze získat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) v části Územní planování a stavební řád.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Měststý úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Radim Siuda – vedoucí odboru územního rozvoje

Ing. Lucie Bury – referent územního plánování a rozvoje

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

23.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Nejsou.