1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Návrh na pořízení změny územního plánu

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Návrh na změnu Územního plánu města Český Těšín a Územního plánu Chotěbuz se podává na tiskopise: Návrh na pořízení změny územního plánu (pro město Český Těšín nebo pro obec Chotěbuz) musí splňovat předepsané náležitosti dle § 46 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). V případě, že se jedná o zkrácený postup pořizování změny územního plánu Návrh musí splňovat předepsané náležitosti dle § 55a odst. 2 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Návrh na pořízení změny územního plánu může podat orgán veřejné správy, občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce a oprávněný investor.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Na základě písemné žádosti právnické nebo fyzické osoby je posouzena úplnost návrhu, poté zaevidována a se stručným popisem a stanoviskem pořizovatele Územního plánu předložena v souladu se Zásadami města Český Těšín zastupitelstvu příslušné obce k případnému schválení. V případě nedostatků výzve pořizovatel navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Žadatel je o rozhodnutí zastupitelstva informován písemně. Po schválení jsou změny pořizovány standardním postupem dle stavebního zákona.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádostí, nejlépe na některém z přiložených formulářů, ve kterém musí být uvedeny veškeré požadované údaje (vyplněne všechny body formuláře).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor územního rozvoje Městského úřadu Český Těšín (nám. ČSA 1/1, kancelář dv. č. 501, 5. nadzemní podlaží), tel. 553 035 653, Ing. Lucie Bury

Úřední hodiny: Po: 8.00 – 17.30 a St: 8.00 – 16.30 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel nemusí mít žádné doklady, žádost je možné sepsat a podat přímo na podatelně Městského úřadu Český Těšín. Je vhodné, aby k žádosti byl přiložen snímek katastrální mapy se zákresem požadované změny pokud se jedná o parcelu s větší rozlohou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Návrh na pořízení změny územního plánu

K dispozici v sekci OBČANÉ / FORMULÁŘE

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žadatel je povinen v žádosti uvést návrh úhrady nákladů spojených s pořízením změny územního plánu. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) [zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst. 7] navrhovatelem.

Pro město Český Těšín platí dle Zásad postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín, že cena za návrh na pořízení změny ÚPD je stanovena ve výši 12 000,- Kč, za předpokladu, že se nebude jednat o změnu pořizovanou pro méně než 15 zařazených návrhů a bude se postupovat dle čl. VI. odst. 2 zásad.

V případě, že bude změna pořizovaná pro méně než 15 zařazených návrhů na změnu ÚPD bude celková cena za pořízení změny ÚPD rozpočítána mezi jednotlivé navrhovatele.

V případě vyřazení jednotlivého návrhu na pořízení změny územního plánu během projednávání návrhu změny ÚPD, bude cena za návrh na pořízení změny ÚPD krácena na polovinu a bude vrácena navrhovateli. Druhá polovina bude použita na úhradu prací provedených zhotovitelem v souvislosti se zapracováním daného návrhu do změny ÚPD.

Pro obec Chotěbuz není stanovena výše částky za zpracování návrhu na pořízení změny ÚPD.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se přijímají průběžně a jsou zaevidovány ihned po přijetí.

Pro město Český Těšín platí dle Zásad postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín, že termíny k podání návrhu na pořízení změny Územního plánu Český Těšín (dále jen ÚPD) jsou stanoveny do 30.6. a do 31.12. příslušného kalendářního roku. V případě pochybností o včasnosti podání žádosti bude určující datum na razítku podatelny Městského úřadu Český Těšín.

Žádosti podané po tomto datu budou předloženy zastupitelstvu města k projednání v dalším řádném termínu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

bury@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

              • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
              • vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
              • zásady č. 1/2019, o postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín (na internetových stránkách města v sekci Občané / Zásady města Český Těšín)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání na úřední desce, po dobu 30 dnů, může každý uplatnit své připomínky k zadání.

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky (viz. výše), ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. O námitkách rozhoduje orgán, který územní plán vydává (zastupitelstvo obce) a toto rozhodnutí včetně vlastního odůvodnění je součástí odůvodnění územního plánu. Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nelze odvolat ani podat rozklad, pouze je možné podat podnět k přezkumu, a to u nadřízeného správního orgánu tj. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy (dále jen OOP). Proti OOP není možné se odvolat nebo podat rozklad, je však možné podat podnět k přezkumu, a to u nadřízeného správního orgánu tj. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že se územní plán vydává formou OOP, je po jeho vydání také možné obrátit se na Nejvyšší správní soud s návrhem na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Jelikož nejsou předepsány žádné povinnosti, sankce se neuplatňují. Pokud je žádost neúplná, je žadatel vyzván k jejímu doplnění.

Dle Zásad postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín, v případě neuhrazení ceny za pořízení změny územně plánovací dokumentace bude předmětný návrh na pořízení změny ÚPD vyřazen z procesu pořizování.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Časový horizont pořízení změny – dle náročnosti a rozsahu změny, z kterého plyne postup při pořizování (jednoduchá změna min. 1 rok od schválení pořízení zastupitelstvem).

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Osobní návštěvou na odboru územního rozvoje.

Na internetových stránkách města, v sekci Občané, Zásady města Český Těšín: 1/2019 - Zásady postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Územní rozhodnutí, stavební povolení.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje – územní plánování

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Lucie Bury, referent územního plánování a rozvoje

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.08.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Není časově omezeno, podle platných zákonů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: