1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení stromů pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení,  v  územním  řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení  s  posouzením  vlivů  na  životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany  přírody  příslušný  k  povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin,  včetně  uložení  přiměřené  náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku  orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení  nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní  prostředí

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník, který je vlastníkem pozemku na němž stromy rostou, nebo stavebník, který má souhlas vlastníka pozemku nebo plnou moc .

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolení ke kácení dřevin podléhají všechny dřeviny s obovodem kmene 80 cm a větším měřeném ve výšce 130 cm a zapojených porostů dřevin o ploše 40 m2 a větších. Netýká se to ovoocných dřevin rostoucích na na pozemích  v zastavěném území  evidovaných v katastru nemovitostí  jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha  se způsobem využítí pozemků jako zeleň.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat samostatnou žádost na MěÚ Český Těšín, oddělení životního protředí  nebo žádost o koordinované závazné stanovisko na odbor výstavby a životního prostředí.   K žádosti je nutné doložit projektovou dokumentaci záměru s popisem a uvedením dřevin, které budou káceny a zdůvodnění nutnosti jejich kácení.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Čský Těšín, odobr výstavby a životního prostředí.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Daniel Křenek, ref. vodního hospodářství a ocrhany přírody, tel. 553 035 624, email:krenek@tesin.cz

Ing. Petr Nestrašil, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, tel 553 035 620, email: nestrasil@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Projektovou dokumentaci se zákresem stromů určených ke kácení a žádist viz příloha.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Viz žádost

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou stanoveny žádné poplatky

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V  jednoduchých případech lze vydat stanovisko do 30 dnů ve zvlášť složitých případech až do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dotčeným je pouze žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zejména  § 8,  vyhláška č. 189/2013 Sb., o povolování dřevin a jejich kácení v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Uplatňují se u tavebního úřadu, který stavbu povoluje

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Daniel Křenek

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.04.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

07.10.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

ŽP - Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení stromů pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.