1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Závazné stanovisko k záměru v památkové zóně

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nacházející se v památkové zóně je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 14 odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "památkový zákon").

               • změnou stavby se rozumí: přístavba, nástavba, stavební úpravy
               • úpravou dřevin se rozumí: výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích
               • nejčastější případy udržovacích prací: výměna, nátěr a opravy oken, dveří, střech, klempířských prvků, opravy a nátěry architektonických detailů a fasád.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník nemovitosti. Správce, uživatel na základě souhlasu vlastníka a další osoby v zastoupení na základě plné moci od vlastníka.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Závazné stanovisko podle ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona vydává orgán státní památkové péče na základě žádosti vlastníka (správce, uživatele).

Závazné stanovisko dle § 14 odst.  (2) památkového zákona se vydává:

1) formou rozhodnutí dle § 67 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2) formou závazného stanoviska dle § 149 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Forma závazného stanoviska se v jednotlivých případech odvíjí od ustanovení § 44a odst. (3) památkového zákona, věty první: "Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem  pro řízení vedené stavebním úřadem. "

Jako úkon učiněný dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem se v konkrétním případě rozumí vydání závazného stanoviska dle § 149 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

Závazné stanovisko se vydává ke každému dokončenému stupni dokumentace. Doporučuje se zažádat i o vydání závazného stanoviska k "přípravné" dokumentaci stavby (zejm. u novostaveb  a změnách stavby). Důvodem je skutečnost, že mnohdy nákladná projektová dokumentace v řadě případů nevyhovuje následným požadavkům stanoveným v závazném stanovisku z hlediska zájmů státní památkové péče a je třeba ji za značných finančních nákladů přepracovávat, doplňovat nebo zcela měnit. Pro usnadnění zpracování projektové dokumentace doporučujeme využít odborných znalostí odborné organizace státní památkové péče tj. Národního památkového ústavu a konzultovat i rozpracovanou projektovou dokumentaci a to v souladu s ustanovením § 14 odst. (7) památkového zákona:"Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projktant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu."

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemný návrh včetně příloh můžete podat sami, anebo ve spolupráci s příslušným orgánem státní památkové péče, tj. Městským úřadem Český Těšín, odborem územního rozvoje a s odbornou organizací státní památkové péče tj. Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě. Návrh můžete doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Český Těšín nebo zaslat poštou.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Mgr. Miroslav Morawiec - referent územního plánování, rozvoje a památkové péče

e-mail: morawiec@tesin.cz

5. nadzemní podlaží, dveře č. 501

úřední hodiny: Po od 8:00 do 17:30 a St od 8:00 do 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

              •  doklad o vlastnictví

              •  projektová případně přípravná dokumentace stavby; v případech kdy záměr nepodléhá následnému posouzení stavebním úřadem postačí podrobný popis navrhovaných prací (dle potřeby doplněný o výkresy)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru v památkové zóně - viz. příloha č. 1

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou stanoveny dle správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dle  § 14 odst. (6) památkového zákona vydá orgán státní památkové péče závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu. Vyjádření odborné organizace zajišťuje orgán státní památkové péče. Písemné vyjádření předložení dle ustanovení § 14 odst. (6) památkového zákona odborná organizace orgánu státní památkové péče nejpozději ve lhůtě do 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 30 dnů.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Případná součinnost při doplňování podkladů řízení.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Teoreticky je možno zaslat žádost o vydání závazného stanoviska v památkové zóně pomocí datové schránky. S ohledem na skutečnost, že je ve většině případů žádost doplněna o projektovou dokumentaci , je tato služba omezená rozsahem předkládané projektové dokumentace. Rovněž při zastupování vlastníka je vhodné zvážit její použití.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

                 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
                 • vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

18. Jaké jsou související předpisy:

                 •  Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikována pod číslem 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv
                 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikována pod číslem 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv
                 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
                 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
                 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

                 • Proti rozhodnutí vydanému dle § 67 správního řádu je možné podat do 15 dnů od jeho doručení (§ 83 odst. (1) správního řádu) odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kultury a památkové péče podáním učiněným u Městského úřadu Český Těšín, odboru územního rozvoje (§ 86 odst. 1 správního řádu)

                 • Je-li závazné stanovisko vydáno dle § 149 správního řádu lze odvolání proti obsahu závazného stanoviska podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (stavebního úřadu), pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst.1 správního řádu).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Opatření při porušení povinností upravují § 35 až § 41 památkového zákona.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

                 •  Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje , úsek státní památkové péče

referent: Mgr. Miroslav Morawiec, tel. 553 035 652, e-mail: morawiec@tesin.cz

                 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava

odborný garant území: Ing. arch. Martina Mlčochová, e-mail: mlcochova.martina@npu.cz

                 • Ministerstvo kultury, odbor památkové péče
                 •  Krajský úřad Moravskoslezského kraje,  odboru kultury a památkové péče

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Internetové stránky Ministerstva kultury ČR (www.mkcr.cz)

Internetové stránky Národního památkového ústavu (www.npu.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Radim Siuda - vedoucí odboru územního rozvoje

Mgr. Miroslav Morawiec - referent územního plánování, rozvoje a památkové péče

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.09.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: