1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K UPUŠTĚNÍ OD TŘÍDĚNÍ NEBO ODDĚLENÉHO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejich činnosti vznikají odpady v množství menším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zasláním žádosti o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí: 08:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:30 hodin

středa: 08:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 16:30 hodin

Tel.: 553 035 623

E-mail: visek@tesin.cz

mgr inż. Magda Víšek Waleczek - referent životního prostředí – kancelář č. 406

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů musí obsahovat:

obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou, jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou

identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

seznam odpadu podle Katalogu odpadu, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi

specifikaci katalogového čísla nebo čísel, pod kterými budou odpady předávány oprávněným osobám,

specifikaci provozoven, ve kterých je nakládáno s odpady, pro které je požadován souhlas

specifikaci oprávněné osoby, které jsou odpady předávány, případně i doklady (např. smlouvy, objednávky, potvrzení vystavené oprávněnou osobou) o předání směsi této oprávněné osobě

specifikaci množství nebezpečných odpadů, vyprodukovaných účastníkem řízení na území ČR

v případě komunálních odpadů rovněž specifikaci odpadů (jednotlivých složek – využitelných, nebezpečných), které jsou ze směsi vytříděny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

.
.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Výše poplatku podle položky 122, písm. c) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů je 1000 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů – § 16, odst. 2

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení rozhodnutí na odbor životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 66 odst. 4 písm. c) zákona o odpadech, pokutu do výše 50 000 000 uloží inspekce právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání, která ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

mgr inż. Magda Víšek Waleczek – referent životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26.08.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: