1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Nebezpečným odpadem jsou odpady uvedené v seznamu nebezpečných odpadů, který je přílohou vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. V Katalogu odpadů uvedeném touto vyhláškou je tato kategorie označena písmenem N. Dále se jedná o odpad, který má aspoň jednu z nebezpečných vlastností z přílohy č. 2 zákona o odpadech. Původcem nebezpečného odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnostech vznikají nebezpečné odpady.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají nebezpečné odpady a oprávněné osoby, které produkují nebo nakládají s množstvím do 100 tun nebezpečných odpadů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zaslání žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a plnění povinností původce odpadů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. patro

Úřední hodiny:

pondělí: 08:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:30 hodin

středa: 08:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 16:30 hodin

Tel.: 553 035 623

E-mail: epodatelna@tesin.cz, visek@tesin.cz

mgr inż. Magda Víšek Waleczek – referent životního prostředí – kancelář č. 406

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, musí obsahovat:

obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona o odpadech, pokud žadatel má podle § 15 zákona o odpadech povinnost určit odpadového hospodáře,

seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

.
.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů – § 16, odst. 3.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – § 2

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení rozhodnutí na odbor životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech, pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

mgr inż. Magda Víšek Waleczek – referent životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26.08.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Není.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: