1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.

Rozhodnutí o změně využití území vyžadují

o terénní úpravy podle § 3 odst. 1,

o stanovení dobývacího prostoru,

o odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,

o hřbitovy,

o změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,

o úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují:

a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,

b) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

c) změny druhu pozemku o výměře do 300 m2,

d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků,

e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Body a) – e) se nevztahují na území, na kterých se prokazatelně nalézají archeologické nálezy, na záměry, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a na záměry ve zvláště chráněných územích.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník pozemku nebo stavby a ten, kdo předloží souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost podaná na předepsaném formuláři - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území- musí být v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řízení se zahajuje na písemnou žádost na předepsaném formuláři - Žádost o vydání rozhodnuti o změně využití územi- podaném jedním ze níže uvedených způsobů:

- písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Český Těšín)

- elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@tesin.cz nebo datovou schránkou - identifikátor datové schránky - dicbu92

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 73 01 Český Těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz, lyckova@tesin.cz, cervenova@tesin.cz, krauzova@tesin.cz, popkova@tesin.cz, kralikova@tesin.cz,

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí – kancelář č. 405 - tel. 553 035 600

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b - tel. 553 035 610

Marcela Krauzová – referent stavebního úřadu – kancelář č. 408 - tel. 553 035 611

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání rozhodnutí se podává na formuláři , jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a který je možno vyzvednout na stavebním úřadě. K žádosti o vydání rozhodnutí žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí (příloha č. 2 k této vyhlášce). Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.

V případě, je-li dotčeným orgánem Městský úřad Český Těšín, vydává koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí (silniční správní úřad, vodoprávní úřad, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, z hlediska ochrany obyvatelstva, ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, státní správy myslivosti), Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí.

V případě, jsou-li dotčeny zájmy města jako samosprávného celku, vydává společné stanovisko města, které zahrnuje požadavky na ochranu dotčených zájmů (vlastník pozemků, správce dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví, stanovisko správce veřejné zeleně apod.), Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. je možno vyzvednout na stavebním úřadě.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se vybere správní poplatek dle položky 17 odst. 2 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky územního řízení jsou:

 žadatel,

 obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

dále

 vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

    osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Lze využít elektronickou poštu epodatelna@tesin.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, §§ 76-78, 80, 84-94 a § 95.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odb. územního plánování, stavebního řádu podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka zařízení, vlastníka technické infrastruktury, autorizovaného inspektora, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a stavebního podnikatele se projednává podle § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Yvona Červeňová, vedoucí oddělení výstavby

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: