1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o územně plánovací informaci

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Stavební úřad poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o:

podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel o územně plánovací informaci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, která obsahuje:

a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,

c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),

d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,

e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz, lyckova@tesin.cz, cervenova@tesin.cz, krauzova@tesin.cz, popkova@tesin.cz, kralikova@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí – kancelář č. 405, tel. 553 035 600

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b, tel. 553 035 610

Marcela Krauzová – referent stavebního úřadu – kancelář č. 408, tel. 553 035 611

Lada Popková – referent stavebního stavebního úřadu – kancelář č. 409, tel. 553 035 612

Pavlína Králíková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409, tel. 553 035 613

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za jakých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Marcela Krauzová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.9.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: