1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Budova musí být označena číslem popisným, pokud není zákonem stanoveno jinak.

Evidenčními čísly se označují:

   • stavby pro rodinnou rekreaci,
   • stavby dočasné,
   • budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou:
    • staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
    • zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
    • přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku.

K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla ještě číslem orientačním.

Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.

Městský úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Barvu a provedení čísel městský úřad určil následně:

   • popisná čísla – tabulka z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200 mm) tmavomodré barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75 mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm
   • orientační čísla – tabulka z trvanlivého materiálu (výška 120 mm, šířka 150 mm) bílé barvy s tmavomodrým lemem a tmavomodrou arabskou číslicí vysokou 75 mm; jako dodatek může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének
   • evidenční čísla – tabulka z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200 mm) červené barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75 mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm

Městský úřad zajistí dodání příslušné tabulky s číslem k označení budovy po zaplacení zálohy ve výši skutečných nákladů na pořízení tabulky (platnost od 01.01.2020):

   • čísla popisná – 285 Kč
   • čísla orientační – 445 Kč
   • čísla evidenční – 285 Kč

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad – v Českém Těšíně Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, v Chotěbuzi – Obecní úřad Chotěbuz:

   • v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu, kterou zašle po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo po oznámení o dokončení stavebníkem. Obecní úřad sdělí neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním. O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.
   • v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání. Přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Údaje jsou rovněž zasány do RÚIAN (registr územní identifikace adres a nemovitostí).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podle druhu stavby (viz otázka č. 4 a 5) podáním žádosti o přidělení čísla, oznámení o dokončení stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

E-mail: info@tesin.cz

Eliška Dudová – referent administrativních prací – kancelář č. 406 – dudova@tesin.cz

Bc. Jana Michálková - refernet výstavby a životního prostředí - kancelář č. 406 - michalkova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o přidělení čísla obsahuje:

  • údaje o žadateli – jméno (název) a adresa (sídlo), telefon*
  • údaje o budově – druh budovy, parcelní číslo pozemku, katastrální území, název ulice

Přílohy, které se připojí k žádosti:

  • doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání, tj. pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, kopii oznámení o dokončení stavby
  • geometrický plán zaměření stavby nebo snímek katastrální mapy
  • výpis z katastru nemovitostí

* číslo telefonu se poskytuje pouze s písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář  Žádost o přidělení číslaje k dispozici na stavebním úřadě a na webových stránkách městského úřadu (viz přiložené soubory).

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za přidělení čísla se nevyměřuje žáden správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žadateli o přidělení čísla je vydán doklad o přidělení čísla do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Na rozhodování o označování budov čísly se nepoužije správní řád.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v pl. znění – § 31 – § 32.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel v plném znění – § 4 – § 6.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 66d odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona o obcích může městský úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě jako vlastníku nemovitosti, která neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném stavu.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

05.01.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: