1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU A OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Podle § 119 odst 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o

a) stavbu veřejné infrastruktury,

b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,

c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,

d) změnu stavby, která je kulturní památkou,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Dokončenou stavbu (např. rodinný dům), popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, jejíž vlastnosti může budoucí uživatel ovlivnit, lze užívat bez vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Podle § 152 odst. 5 stavebního zákona dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle stavebního zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán.

K tomu je stavebník povinen podle § 152 odst. 1 stavebního zákona zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. V kladném případě stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

V případě, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení.

V případě dokončené stavby (např. rodinný dům), popřípadě části stavby schopné samostatného užívání, jejíž vlastnosti může budoucí uživatel ovlivnit, stavební úřad pouze provede závěrečnou kontrolní prohlídku.

Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu, vyzve podle povahy věci stavebníka, aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podle situace popsané v bodě 4 musí stavebník podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu  (formulář Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby, k čemuž může využít formuláře Ohlášení dokončení stavby. Formuláře jsou umístěny v části Přiložené soubory nebo je možno je vyzvednout na stavebním úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad - Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby

nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín - 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 17.30 hod.

středa 8.00 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková - vedoucí odboru výstavby a živ. prostředí - kancelář č. 405 – lyckova@tesin.cz

Ing. Yvona Červeňová - vedoucí oddělení výstavby - kancelář č. 410b – cervenova@tesin.cz

Marcela Krauzová - referent stavebního úřadu - kancelář č. 408 – krauzova@tesin.cz

Lada Popková - referent stavebního úřadu - kancelář č. 409 – popkova@tesin.cz

Pavlína Králíková - referent stavebního úřadu - kancelář č. 409– kralikova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a který je umístěn v části Přiložené soubory nebo je možno jej vyzvednout na stavebním úřadě. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce.

K ohlášení dokončení stavby  může využít formuláře Ohlášení dokončení stavby. Formuláře jsou umístěny v části Přiložené soubory nebo je možno je vyzvednout na stavebním úřadě. K ohlášení se připojí

     • geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku)
     • prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací/ověřenou dokumentací
     • doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vlastní formuláře stavebního úřadu (nepovinné) jsou umístěny v části Přiložené soubory nebo je možno je vyzvednout na stavebním úřadě.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Místní šetření nebo ohledání na místě podle položky 20 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

                    • 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního
                    • 1.000 Kč za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech
                    • 2.000 Kč za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení; účastníkem kolaudačního řízení je

             • stavebník,
             • vlastník stavby, není-li stavebníkem,
             • vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v pl. znění – § 119 – § 122a

18. Jaké jsou související předpisy:

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon) – § 18i.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Usnesení o provedení kolaudačního řízení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.

Proti kolaudačnímu rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení rozhodnutí na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka zařízení, vlastníka technické infrastruktury, autorizovaného inspektora, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a stavebního podnikatele se projednává podle § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

12.03.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.06.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: