1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Společné územní a stavební řízení podle § 94j stavebního zákona

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společné povolení. Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Společné řízení se zahajuje na žádost na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a který je možno vyzvednout na stavebním úřadě. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 6 k této vyhlášce.

Stavební úřad podle § 94o stavebního zákona přezkoumá žádost a připojené podklady.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti o vydání společného povolení vč. příloh

-  písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Český Těšín)

-  elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@tesin.cz nebo datovou schránkou – identifikátor datové schránky – dicbu92

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz, lyckova@tesin.cz, cervenova@tesin.cz, krauzova@tesin.cz, popkova@tesin.cz, kralikova@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí – kancelář č. 405, tel. 553 035 600

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b, tel. 553 035 610

Marcela Krauzová – referent stavebního úřadu – kancelář č. 408, tel. 553 035 611

Lada Popková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409, tel. 553 035 612

Pavlína Králíková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409, tel. 553 035 613

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o společné povolení žadatel připojí doklady podle § 94l odst. 2 písm. a) až f) stavebního zákona.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Stavby uvedené v § 94j odst. 1 stavebního zákona – předepsaný formulář, který je v příloze této životní situace, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 6 k této vyhlášce.

Příslušný formulář, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je možno vyzvednout na stavebním úřadě.

V případě, je-li dotčeným orgánem Městský úřad Český Těšín, vydává koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí (silniční správní úřad, vodoprávní úřad, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, z hlediska ochrany obyvatelstva, ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, státní správy myslivosti), Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí.

V případě, jsou-li dotčeny zájmy města jako samosprávného celku, vydává společné stanovisko město, které zahrnuje požadavky na ochranu dotčených zájmů (vlastník pozemků, správce dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví, stanovisko správce veřejné zeleně apod.), Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek se vybírá podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle položky 18 odst. 1. Lze je uhradit převodem na účet Komerční banky, a.s. č. 86-6000330277/0100.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení, ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

- stavebník

- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,

- vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,

- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Řádně a včas přebírat korespondenci

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Lze využít elektronickou poštu epodatelna@tesin.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- Zákon č. 500/2004, správní řád ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u místně příslušného správního orgánu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka zařízení, vlastníka technické infrastruktury, autorizovaného inspektora, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a stavebního podnikatele se projednává podle § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Lada Popková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

17.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: