1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změnu dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby. Podle charakteru změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117. V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se současně uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje podle § 122;  v žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva ke stavbám.

...

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem a se zvláštními právními předpisy.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 odst. 3, nedotýká se práv třetích osob, nejde o záměr, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení.

V opačném případě stavební úřad rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení.

...

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

...

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad - Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby

nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín - 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 17.30 hod.

středa 8.00 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková - vedoucí odboru výstavby a živ. prostředí - kancelář č. 405 – lyckova@tesin.cz

Ing. Yvona Červeňová - vedoucí oddělení výstavby - kancelář č. 410b – cervenova@tesin.cz

Marcela Krauzová - referent stavebního úřadu - kancelář č. 408 – krauzova@tesin.cz

Pavlína Králíková - refernt stavebníého úřadu - kancelář č. 409 - kralikova@tesin.cz

Lada Popková - referent stavebního úřadu - kancelář č. 409 – popkova@tesin.cz

...

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Oznámení změny v užívání stavby vlastník stavby, nebo osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby, podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a který je umístěn v části Přiložené soubory nebo je možno jej vyzvednout na stavebním úřadě. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B.

V případě, je-li dotčeným orgánem Městský úřad Český Těšín, vydává koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí (orgán územního plánování, silniční správní úřad, vodoprávní úřad, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, z hlediska ochrany obyvatelstva, ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, státní správy myslivosti), Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí.

V případě, jsou-li dotčeny zájmy města jako samosprávného celku, vydává společné stanovisko města, které zahrnuje požadavky na ochranu dotčených zájmů (vlastník pozemků, správce dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví, stanovisko správce veřejné zeleně apod.), Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství.

...

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je umístěn v části Přiložené soubory nebo je možno jej vyzvednout na stavebním úřadě.

...

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

1000 Kč za vydání povolení ke změně užívání stavby podle položky 18 bod 7 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

...

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jestliže stavební úřad se změnou v užívání stavby souhlasí, vydá souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení.

V opačném případě usnesením že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.

Lhůty tohoto řízení jsou dále upraveny podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v pl. znění:

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

       • až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
       • nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
...

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Pokud stavební úřad povede řízení, účastníky řízení jsou osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, a jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny.

...

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

...

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

...

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v pl. znění - § 126 - 127

...

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - § 18l - § 18m.

...

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odb. územního plánování a  stavebního řádu podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

...

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka zařízení, vlastníka technické infrastruktury, autorizovaného inspektora, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a stavebního podnikatele se projednává podle § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

...

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

...

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

...

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

...

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

...

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby

...

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

...

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

...