1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OHLÁŠENÍ STAVBY dle § 104 stavebního zákona

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 stavebního zákona

odst. 1)

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

odst. 2) Ohlášení postačí u změn dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.

odst. 3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil.

odst. 4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník, který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podáním ohlášení s přílohami.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení s přílohami

- písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Český Těšín)

- elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@tesin.cz nebo datovou schránkou - identifikátor datové schránky - dicbu92

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz, lyckova@tesin.cz, cervenova@tesin.cz, krauzova@tesin.cz, popkova@tesin.cz, kralikova@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí – kancelář č. 405, tel. 553 035 600

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b, tel. 553 035 610

Marcela Krauzová – referent stavebního úřadu – kancelář č. 408, tel. 553 035 611

Lada Popková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409, tel. 553 035 612

Pavlína Králíková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409, tel. 553 035 613

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Náležitosti jsou uvedené v § 105 stavebního zákona:

                             • souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a,
                             • územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
                             • závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,
                             • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
                             • projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
                             • souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona – předepsaný formulář, který je v příloze této životní situace, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce.

Stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. f) až k) stavebního zákona – formulář není předepsán, je však možno využít formulář zpracovaný zdejším stavebním úřadem, který je v příloze této životní situace.

Formuláře, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je možno vyzvednout na stavebním úřadě.

V případě, je-li dotčeným orgánem Městský úřad Český Těšín, vydává koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí (silniční správní úřad, vodoprávní úřad, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, z hlediska ochrany obyvatelstva, ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, státní správy myslivosti), Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí.

V případě, jsou-li dotčeny zájmy města jako samosprávného celku, vydává společné stanovisko města, které zahrnuje požadavky na ochranu dotčených zájmů (vlastník pozemků, správce dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví, stanovisko správce veřejné zeleně apod.), Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek se vybírá podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle položky 18 odst. 3 – 4. Lze je uhradit převodem na účet Komerční banky, a.s. č. 86-6000330277/0100

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k), stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Lze využít elektronickou poštu epodatelna@tesin.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

• Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

• zákon č. 500/2004, správní řád ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka zařízení, vlastníka technické infrastruktury, autorizovaného inspektora, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a stavebního podnikatele se projednává podle § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Marcela Krauzová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.9.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: