1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY, TERÉNNÍCH ÚPRAV A ZAŘÍZENÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Podle § 128  je vlastník stavby  povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ohlásit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení je povinen jejich vlastník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o případ podle níže uvedených odstavců, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

O povolení odstranění se vede řízení, pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu nebo terénní úpravy týká nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a závazné stanovisko orgánu státní památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Řízení o povolení odstranění se vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž je obsažen azbest, a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru.

V případě, že stavební úřad dojde k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu (např. záměr se dotýká práv třetích osob), rozhodne usnesením, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vlastník stavby, terénních úprav a zařízení musí podat ohlášení odstranění na předepsaném formuláři.

Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím (nachází-li se stavba v Českém Těšíně) nebo trojím vyhotovení (nachází-li se stavba v Chotěbuzi).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 73 01 Český Těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a živ. prostředí – kancelář č. 405 – lyckova@tesin.cz

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b – cervenova@tesin.cz

Marcela Krauzová – referent stavebního úřadu – kancelář č. 408 – krauzova@tesin.cz

Lada Popková - referent stavebního úřadu – kancelář č. 409 – popkova@tesin.cz

Pavlína Králíková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409– kralikova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ohlášení odstranění se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15 k této vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a který je umístěn v části Přiložené soubory nebo je možno jej vyzvednout na stavebním úřadě. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 15 k této vyhlášce.

V případě, je-li dotčeným orgánem Městský úřad Český Těšín, vydává koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí (orgán územního plánování, silniční správní úřad, vodoprávní úřad, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, z hlediska ochrany obyvatelstva, ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, státní správy myslivosti), Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí.

V případě, jsou-li dotčeny zájmy města jako samosprávného celku, vydává společné stanovisko města, které zahrnuje požadavky na ochranu dotčených zájmů (vlastník pozemků, správce dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví, stanovisko správce veřejné zeleně apod.), Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění předpisů, je umístěn v části Přiložené soubory nebo je možno jej vyzvednout na stavebním úřadě.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

500 Kč za vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby nebo vydání souhlasu s odstraněním stavby podle položky 18 bod 12 a 13 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení, jsou lhůty tohoto řízení upraveny podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v pl. znění. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání ohlášení, lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první.

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

          • až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
          • nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky řízení jsou osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, a jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny.

Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v pl. znění – § 128

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č.  503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 18n.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odb. územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka zařízení, vlastníka technické infrastruktury, autorizovaného inspektora, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a stavebního podnikatele se projednává podle § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Jarmila Lyčková, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: