1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tj. do 31.12.2006 se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů (zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

Dokončené terénní úpravy, těžební a jim podobné nebo s nimi související práce, jakož i informační, reklamní a propagační zařízení se kolaudují pouze v případě, že to stavební úřad stanovil při jejich povolení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník, popř. budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Stavba, popřípadě její část schopná samostatného užívání nebo ta část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, musí být dokončeny.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Kolaudační řízení se zahajuje písemným návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby

nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a živ. prostředí – kancelář č. 405 – lyckova@tesin.cz

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b – cervenova@tesin.cz

Marcela Krauzová – referent stavebního úřadu – kancelář č. 408 – krauzova@tesin.cz

Lada Popková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409 – popkova@tesin.cz

Pavlína Králíková- referent stavebního úřadu – kancelář č. 409 – kralikova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona v pl. znění, obsahuje:

     • jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele, číslo telefonu se poskytuje pouze s písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů
     • označení a místo stavby
     • datum a číslo jednací stavebního povolení, popřípadě povolení změny stavby před jejím dokončením
     • předpokládaný termín dokončení stavby
     • termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby
     • údaj, zda bude prováděn zkušební provoz a dobu jeho trvání.

K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se podle potřeby doplní:

     • popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
     • u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím) geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, a u drobných staveb
     • u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů
     • doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se podle § 31 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona v pl. znění, předkládají

     • doklady o vytyčení stavby
     • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být prováděn, popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení
     • projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením
     • výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením
     • zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
     • doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení

U drobných a jednoduchých staveb, zejména u staveb, jejichž stavebníky jsou fyzické osoby a tyto stavby nesouvisejí s podnikáním podle zvláštních předpisů, mohou být náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí včetně jeho příloh přiměřeně zjednodušeny.

Pokud stavební úřad při povolení terénních úprav, informačních, reklamních a propagačních zařízení, při dodatečném povolení stavby nebo nařízení nezbytných úprav stanovil, že podléhají kolaudaci, platí pro ně ustanovení tohoto oddílu přiměřeně.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí je k dispozici na stavebním úřadě a ke stažení na webových stránkách městského úřadu (viz příložené soubory)

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek se vybírá za místní šetření při kolaudaci pouze tehdy, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby.

Výše poplatku podle položky 20 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

          • 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu
          • 1000 Kč za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech
          • 2000 Kč za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v pl. znění:

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

     • až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
     • nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky kolaudačního řízení jsou

     • stavebník
     • vlastník stavby
     • uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám
     • vlastník pozemku, na kterém je kolaudovaná stavba umístěna, pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno

Sloučí-li stavební úřad s kolaudačním řízením řízení o změně dokumentace ověřené ve stavebním řízení, jsou účastníky řízení i ti účastníci stavebního řízení, jichž by se změna mohla dotknout.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v pl. znění – § 76 – § 82.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá usatnovení stavebního zákona v pl. znění – § 30 – §34.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení rozhodnutí na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího stavebního úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka zařízení, vlastníka technické infrastruktury, autorizovaného inspektora, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a stavebního podnikatele se projednává podle § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Jarmila Lyčková, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.06.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: