1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH. STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY, PŘÍPADNÉ SNÍŽENÍ ÚPLATY NEBO OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY.

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ zřízených městem Český Těšín a výše úplaty za zájmové vzdělávání v družinách ZŠ je stanoveno vnitřní organizační směrnicí vydané ředitelem dané základní nebo mateřské školy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte, žáka.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Osoby osvobozeny od úplaty: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o snížení úplaty u vedoucího zaměstnance příslušné mateřské školy, nebo školní družiny.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Zákonný zástupce dítěte, žáka odevzdá vyplněnou žádost dle pokynů stanovených vnitřní směrnicí dané mateřské školy, školní družiny.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Na jednotlivých mateřských školách a školních družinách dle pokynů vnitřní směrnice dané mateřské školy, školní družiny, a to pověřené osobě daného školského zařízení.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vyřízení žádosti o snížení nebo osvobození od úplaty je třeba mít s sebou:

            • doklad o pobírání příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy pro podání žádosti o osvobození je možno vyzvednout v mateřské škole, školní družině, kterou dítě, žák navštěvuje.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky za podání žádosti se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Oznámení o vyřízení žádosti obdrží žadatel do 30-ti dnů od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti nelze posílat elektronickou poštou, podávají se osobně.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Školský zákon 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Při stanovení výše úplaty nebo osvobození od úplaty se postupuje podle vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravným prostředkem je odvolání u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce uplatňovány nejsou.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor školství a kultury, vedoucí odboru.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Stařičný

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.04.2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: