1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÉHO DÍTĚTE PRO DOBU DO ROZVODU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Jedná se o rodiče nezletilých dětí, kteří spolu nežijí, nevedou společnou domácnost, je narušeno běžné rodinné společenství, a tím i běžný výkon rodičovských práv a povinností vůči dětem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

rodiče nezletilého dítěte

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nežijí, nevedou společnou domácnost. Pokud nastane tato situace, je vhodné se obrátit na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde může příslušná pracovnice poradit a předat vzor návrhu k soudu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Návrhem k příslušnému soudu (osobně, poštou): Okresní soud v Karviné, Park Bedřicha Smetany 176, 733 31  Karviná-Fryštát.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, pracoviště Svibice, Pod Zvonek 26/875

odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

1. patro

Úřední hodiny

Pondělí od 8.00 – 11,30 hodin a od 12,30 – 17,30 hodin

Středa od 8.00 – 11,30 hodin a od 12,30 – 16,30 hodin

Mgr. Irena Mozielowská – 553 035 786

Mgr. Andrea Lasota - 553 035 788

Mgr. Anna Waniová – 553 035 782

Mgr. Gabriela Suchanková - 553 035 783

Bc. Miluše Steblová, DiS. - 553 035 787

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz, rodný list dítěte

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzor návrhu je k dispozici u příslušné pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty stanoveny nejsou. Opatrovnický soud, který úpravu poměrů řeší, by měl soudní jednání nařídit neodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky řízení jsou:

                         • oba rodiče, případně další osoby, které si podaly návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti
                         • jejich právní zástupci
                         • kolizní opatrovník určen soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předat veškeré podklady, které vyžaduje soud.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Nelze řešit elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

                         • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
                         • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

                         • Sdělení č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte
                         • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí soudu prvého stupně je možné se v zákonem dané lhůtě odvolat, prostřednictvím soudu prvého stupně. Poté věc řeší soud druhého stupně, soud odvolací, krajský soud.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Nejčastějším problémem, který občané na našem oddělení řeší, je neplnění vyživovací povinnosti k dítěti, kdy např. jeden z rodičů opustil společnou domácnost a vyživovací povinnost si neplní, dále pak bránění druhému rodiči v kontaktu s dítětem.

Je nutné podat návrh na úpravu výchovy a výživy k soudu a požádat ohledně výživného o vydání usnesení o předběžném opatření v nezbytné výši. V případném odvolání proti usnesení je toto usnesení vykonatelné doručením všem účastníkům řízení.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Advokátní kanceláře, občanské poradny, internet.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Související životní situace u sezdaných rodičů bývá úprava poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu manželství. Po rozhodnutí v této věci probíhá rozvodové řízení.

Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné péče, popř. střídavé výchovy.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Dana Moldrzyková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, telefon 553 035 780

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

10.1.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud především sleduje zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodičů, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

Orgán sociálně právní ochrany dětí má u soudního řízení funkci kolizního opatrovníka. Když nemůže zastoupit žádný z rodičů dítě v řízení, ustanoví soud zpravidla opatrovníkem orgán sociálně právní ochrany dětí. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Orgán sociálně právní ochrany dětí vystupuje vždy v zájmu dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.