1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

SHROMAŽĎOVÁNÍ OBČANŮ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech.

Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

Shromáždění lze konat: bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu konání shromáždění.

Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

Jsou zakázána shromáždění v blízkosti budov Parlamentu České republiky, a to v místech vymezených v příloze zákona o právu shromažďovacím.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

               • občan České republiky starší 18 let nebo
               • právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení o shromáždění podejte písemně nebo osobně.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

               • Městský / obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat nebo
               • pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu nebo
               • krajské úřady, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu, nebo
               • Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje

Úřad musí oznámení obdržet alespoň 5 dnů před dnem jeho konání (v odůvodněných případech může úřad přijmout oznámení i ve lhůtě kratší). K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Bc. Iva Bazgierová, DiS., vedoucí odboru, kanc. č.dv. 212 v I. poschodí

Úřední hodiny:

               • pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.30 hod.
               • středa 8.00 – 11.30 12.30 – 16.30 hod.

Telefon: 553 035 400

E-mail: bazgierova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Oznámení musí obsahovat:

               • účel shromáždění,
               • den a místo jeho konání a dobu zahájení,
               • předpokládanou dobu ukončení (jde-li o shromáždění na veřejném prostranství),
               • předpokládaný počet účastníků,
               • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení),
               • jde-li o průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení,
               • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt svolavatele, rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou a telefonní číslo (u právnické osoby její název, sídlo a také jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt toho, kdo ji v této věci zastupuje a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou a telefonní číslo),
               • jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou a telefonní číslo toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele,
               • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář v elektronické podobě zde

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před konáním shromáždění.

O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

               • Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
               • Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

Příslušný orgán může za zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat (např. z důvodů rasového podtextu shromáždění, omezování práv občanů, porušování zákonů, ohrožení zdraví, nepřiměřeného omezení dopravy). O zákazu rozhodne příslušný orgán nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Rozhodnutí úřad vyvěsí na své úřední desce a vyhlásí místním rozhlasem nebo jiným obdobným způsobem.

Příslušný orgán může za zákonem stanovených podmínek shromáždění rozpustit (např. koná-li se zakázané shromáždění a nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz, shromáždění nebylo oznámeno, účastníci páchají trestnou činnost). Za nepřítomnosti zástupce příslušného úřadu může shromáždění rozpustit i policista a dále zástupce krajského úřadu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Svoje dotazy můžete zaslat na e-mail: bazgierova@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

               • 23/1991 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
               • 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

18. Jaké jsou související předpisy:

               • 500/2004 Sb., správní řád
               • 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
               • 150/2002 Sb., soudní řád správní
               • 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Rozhodnutí musí být přiloženo – písemné vyhotovení rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů.

Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit pokutu do 15.000,- Kč u fyzických osob a do 30.000,- Kč u právnických osob.

Přestupku proti právu shromažďovacímu se dopustí:

               • svolavatel, který svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno,
               • svolavatel, nevydává-li přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromažďování,
               • svolavatel, kterému se nepodařilo zjednat nápravu narušení pokojného průběhu shromáždění a který v této situaci nepožádá bez zbytečného odkladu o pomoc příslušný úřad nebo útvar Policie České republiky,
               • ten, kdo neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinností,
               • ten, kdo neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání,
               • účastník shromáždění, který má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví,
               • účastník shromáždění, který má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,
               • ten, kdo nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění,
               • ten, kdo brání účastníkům, aby se pokojně rozešli,
               • ten, kdo neoprávněně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

               • obecní úřady (MěÚ Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, tel.: 553 035 400)
               • krajské úřady (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222
               • Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy, nám. Hrdinů 4, 140 21 Praha 4, telefon: 974 816 496

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní,

Bc. Iva Bazgierová, DiS., vedoucí odboru

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

03.08.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: